Commissie presenteert voorstel tot uitgebreide monitoring van de Europese bossen

Contentverzamelaar

Commissie presenteert voorstel tot uitgebreide monitoring van de Europese bossen

Het voorstel voorziet in een monitoringskader voor de Europese bossen. Het monitoringskader moet betere gegevens en kennis bieden voor besluitvorming en beleidsuitvoering ten aanzien van Europese bossen, zodat de lidstaten, boseigenaren en bosbeheerders beter kunnen reageren op de toenemende bedreigingen en de Europese bossen veerkrachtiger kunnen maken.

Achtergrond

Bossen zijn volgens de Europese Commissie onmisbaar in de strijd tegen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit en vormen een hoeksteen van de transitie naar een klimaatneutraal Europa, de circulaire bio-economie en een gezonde samenleving. Veel bossen in de EU lijden onder het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatverandering, waardoor de stabiliteit en productiviteit van bossen verslechtert. Europese bossen worden geconfronteerd met plagen, vervuiling en ziekten en lange perioden van droogte en hitte. De verwachting is dat de omvang en intensiteit van bosbranden in de EU de komende jaren zullen toenemen.

In de EU-bosstrategie (2021) kondigde de Europese Commissie aan dat zij met een voorstel voor bosmonitoring, -rapportage en -gegevensverzameling zou komen (zie het ECER-bericht over deze strategie). Op 22 november 2023 heeft de Europese Commissie dit voorstel gepresenteerd. Met het voorstel beoogt de Commissie de bestaande lacunes in de informatie over de Europese bossen op te vullen door middel van betere informatievoorziening en intensieve monitoring. Deze monitoring zal de Europese bossen bestendiger maken tegen de grensoverschrijdende bedreigingen van plagen, droogtes en bosbranden, en het verlies aan biodiversiteit.

De verordening betreffende bosmonitoring  

De voorgestelde verordening voorziet in een monitoringskader voor bossen. Met behulp van het monitoringkader kunnen tijdige en vergelijkbare bosgegevens worden verzameld en gedeeld. Die gegevens worden verkregen door middel van een combinatie van aardobservatietechnologie en metingen op de grond. Voortbouwend op de bestaande nationale inspanningen zal het kader betere gegevens en kennis bieden voor besluitvorming en beleidsuitvoering, met inbegrip van meer actuele informatie over natuurlijke verstoringen en bosrampen in de EU-lidstaten.

Het kader zal bijdragen tot de totstandbrenging van een geïntegreerde governance in de bosbouw door samenwerking tussen de lidstaten te waarborgen en hen aan te moedigen bosplannen voor de lange termijn te ontwikkelen, rekening houdend met alle relevante beleidsdimensies en de veelzijdigheid van bossen. In het voorstel worden geen nieuwe directe administratieve eisen gesteld aan bedrijven, boseigenaren en bosbouwers.

Volgende stappen

Het voorstel voor een verordening inzake bosmonitoring wordt nu door het Europees Parlement en de Raad behandeld via de gewone wetgevingsprocedure.

Meer informatie: