Commissie: recht op consulaire bescherming in paspoort

Contentverzamelaar

Commissie: recht op consulaire bescherming in paspoort

De Europese Commissie wil graag dat alle lidstaten in hun paspoorten opnemen dat hun burgers een recht hebben op consulaire bescherming op grond van het EU-werkingsverdrag. Dit recht houdt in dat een burger bescherming kan krijgen van een andere EU-lidstaat als zijn eigen lidstaat niet vertegenwoordigd is in dat land, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die andere lidstaat. In een mededeling doet de Commissie haar visie op dit recht uit de doeken. Komend jaar zal de Commissie met nadere voorstellen komen.

Het recht op consulaire bescherming is een onderdeel van het EU-burgerschap (artikel 20, lid 2 onder c en artikel 23 VWEU). Het is ook vastgelegd in artikel 46 van het EU-Handvest. Sinds Lissabon is een en ander veranderd op dit gebied. Voor Lissabon was er wel intergouvernementele samenwerking die het recht op consulaire bescherming uitwerkte, maar nu heeft de Commissie het recht om met een initiatief voor een richtlijn te komen voor de coördinatie en samenwerking tussen lidstaten.

Volgens de Commissie heeft de EU-burger er recht op dat zijn verzoek om consulaire bescherming goed wordt afgehandeld. Een weigering van een lidstaat is vatbaar voor een beroep bij de rechter. Het ontvangen van consulaire bescherming van een andere lidstaat dan de eigen lidstaat is echter volgens het internationale recht alleen mogelijk als het derde land instemt. De Commissie wil graag bevorderen dat de lidstaten deze toestemming vragen aan derde landen.

De Commissie heeft voorafgaand aan de mededeling onderzoek gedaan naar de praktijken van de lidstaten. Die verschillen behoorlijk, zo blijkt. De rechtszekerheid en de voorzienbaarheid van consulaire bescherming in derde landen is daarom een punt een aandacht voor de Commissie. Om de consulaire hulp beter op elkaar af te stemmen zal de Commissie binnen 12 maanden met wetgevende voorstellen komen.

Een concrete aanbeveling van de Commissie is dat volgens haar de tekst van artikel 20, lid 2 over consulaire bescherming in nieuwe paspoorten dient te worden afgedrukt. Nederland heeft dat al gedaan, zo schrijft de Commissie.