Commissie start evaluatie van staatsteunregels voor gezondheids- en sociale diensten

Contentverzamelaar

Commissie start evaluatie van staatsteunregels voor gezondheids- en sociale diensten

De Commissie start een evaluatie van de EU-staatssteunregels die van toepassing zijn op gezondheids- en sociale diensten en ‘de minimis’ steun voor diensten van algemeen economisch belang. De evaluatie omvat een openbare raadpleging, een gerichte vragenlijst voor de lidstaten en een studie die door een door de Commissie aan te wijzen deskundige zal worden uitgevoerd.

De Europese Commissie begint een evaluatie van de EU-staatssteunregels die van toepassing zijn op diensten van algemeen economisch belang op het gebied van gezondheidszorg en sociale diensten, zoals medische zorg in ziekenhuizen, langdurige zorg, kinderopvang en sociale huisvesting. Deze diensten vormen een essentieel onderdeel van het socialezekerheidsstelsel van elke lidstaat. De lidstaten zijn grotendeels vrij om te beslissen hoe zij deze diensten organiseren.

De rol van de Commissie bestaat erin, via haar kader voor staatssteun ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciering die voor het verlenen van dergelijke diensten wordt verleend, de concurrentie op de interne markt niet buitensporig verstoort. In dit verband moet de Commissie er ook voor zorgen dat de toepasselijke staatssteunregels geschikt blijven voor hun doel.

Daartoe zal de Commissie in het kader van de vandaag gestarte evaluatie nagaan of de bestaande regels hun doelstellingen hebben bereikt (d.w.z. verduidelijking van de belangrijkste beginselen inzake staatssteun, vereenvoudiging en een gediversifieerde en evenredige benadering van diensten van algemeen economisch belang) en of zij nog steeds passend zijn in het licht van de ontwikkelingen in de sector en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Ook zal de Commissie de verordening inzake ‘de minimis’-staatssteun voor ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang verrichten, die op 31 december 2020 verstrijkt, evalueren. Op grond van deze verordening worden compensatiemaatregelen voor de openbare dienst tot 500 000 EUR per onderneming over een periode van drie jaar vrijgesteld van de toepassing van de EU-staatssteunregels omdat zij te klein worden geacht om de mededinging of het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig te beïnvloeden. De Commissie zal de toepassing van de verordening beoordelen met het oog op een mogelijke verlenging of wijziging van de verordening na 2020.

De evaluatie van beide reeksen regels omvat een openbare raadpleging, een gerichte vragenlijst voor de lidstaten en een studie die door een door de Commissie aan te wijzen deskundige zal worden uitgevoerd.

De evaluatie loopt niet vooruit op de vraag of de Commissie de huidige regels inzake diensten van algemeen economisch belang zal handhaven of herzien.

Meer informatie: