Commissie stelt EU-steun voor zwaarst getroffenen no-deal Brexit voor

Contentverzamelaar

Commissie stelt EU-steun voor zwaarst getroffenen no-deal Brexit voor

De Commissie stelt maatregelen voor om bij een no-deal Brexit middelen van bestaande fondsen te gebruiken om de economische impact te kunnen verzachten. Dit is onderdeel van een groter financieel steunpakket om, binnen de grenzen van de beschikbare middelen, steun te verlenen aan zwaar getroffenen door een no-deal Brexit.

In de Commissiemededeling van 10 april 2019 was al aangekondigd dat technische en financiële bijstand van de EU beschikbaar kan worden gesteld om de zwaarst getroffenen door een no-deal Brexit te ondersteunen. In het kader van haar zesde mededeling over de Brexit voorbereidingen van 4 september 2019 heeft de Commissie nu twee concrete voorstellen aangekondigd.

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Europees Solidariteits Fonds tot ernstige financiële lasten die lidstaten treffen als gevolg van een no-deal Brexit en die niet konden worden vermeden door de voorbereiding vooraf. Dit omvat middelen voor staatssteunregelingen voor bedrijven, maatregelen om de werkgelegenheid in stand te houden en de werking van de grens-, douane-, sanitaire en fytosanitaire controles te waarborgen.

  • Beschikbaar stellen van het Europees Globalisation Adjustment Fonds beschikbaar te stellen is om steun te verlenen aan werknemers en zelfstandigen die worden ontslagen als gevolg van een no-deal Brexit.

Daarnaast zal in de landbouwsector het volledige spectrum van de bestaande instrumenten voor marktsteun en rechtstreekse financiële steun aan landbouwers beschikbaar worden gesteld om de ergste gevolgen voor de agrarische voedingsmiddelenmarkten te verzachten. Voor directe nationale steun aan andere, bijvoorbeeld kleine en middelgrote, ondernemingen bieden de bestaande (staatssteun) regels volgens de Commissie voldoende flexibele oplossingen.

Naast de twee bovengenoemde wetgevingsmaatregelen kunnen andere maatregelen worden genomen zonder dat wetgeving hoeft te worden gewijzigd. De Commissie zal klaar staan om snel te handelen als lidstaten besluiten hun structuur- en investeringsfondsprogramma's te wijzigen om een deel van de beschikbare middelen nationaal toe te wijzen om het hoofd te bieden aan uitdagingen die het gevolg zijn van een no-deal Brexit. Ook bij toewijzing van nationale middelen in het kader van andere Europese fondsen zegt de Commissie met spoed te handelen.

Zie ook: