Commissie stelt regels vast voor onafhankelijke audits in het kader van de Digital Services Act

Contentverzamelaar

Commissie stelt regels vast voor onafhankelijke audits in het kader van de Digital Services Act

In de vastgestelde Gedelegeerde Verordening worden de stappen die de aangewezen digitale dienstverleners moeten toepassen om de capaciteiten en onafhankelijkheid van hun auditor in het kader van de Digital Services Act (DSA) te controleren beschreven. Ook worden de belangrijkste principes vastgelegd die auditors moeten toepassen bij het uitvoeren van DSA-audits.

Het gaat om de op 20 oktober 2023 door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde verordening en een bijlage (C(2023) 6807) (hier in te zien) met regels voor onafhankelijke audits om te beoordelen of zeer grote online-platforms en zeer grote online-zoekmachines de Digitale Dienstenverordening (Digital Services Act (DSA)) naleven. De Commissie heeft de gedelegeerde verordening toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad. Als de andere instellingen geen bezwaar maken, moeten de regels binnen drie maanden van toepassing zijn.

Op grond van de DSA moeten onafhankelijke auditors ten minste een keer per jaar beoordelen of zeer grote online platforms en zoekmachines aan alle DSA-verplichtingen voldoen. De auditrapporten moeten een duidelijk oordeel geven over de naleving van de DSA door de gecontroleerde dienst.

Op grond van de Gedelegeerde Verordening zullen de auditors bij DSA-audits sjablonen moeten gebruiken om de onafhankelijke audits uit te voeren. De zeer grote online platforms en zoekmachines zullen sjablonen moeten gebruiken om hun uitvoeringsverslagen op te stellen. De verplichte sjablonen zullen ervoor zorgen dat de verslagen van de verschillende diensten vergelijkbaar zijn.

Audits zijn een belangrijk instrument om verantwoording af te leggen en maken deel uit van de verschillende transparantievereisten van de DSA. De 19 diensten die in april 2023 werden aangewezen (zie dit persbericht), moeten uiterlijk 16 maanden na hun aanwijzing (eind augustus 2024) aan een eerste audit worden onderworpen. Zij moeten het auditverslag indienen bij de Commissie en de bevoegde autoriteit in hun lidstaat van vestiging en moeten deze verslagen ook uiterlijk drie maanden na het voltooien van het verslag over de uitvoering van de audit publiceren.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering - DSA