Commissie stelt strategische visie vast voor haar eigen gebruik van kunstmatige intelligentie

Contentverzamelaar

Commissie stelt strategische visie vast voor haar eigen gebruik van kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft op 24 januari 2024 een mededeling aangenomen waarin zij haar strategische visie uiteenzet om de interne ontwikkeling en het gebruik van rechtmatige, veilige en betrouwbare kunstmatige intelligentiesystemen te bevorderen. De mededeling bevat concrete acties over de manier waarop de Commissie institutionele en operationele capaciteit zal opbouwen om een veilig, transparant en mensgericht gebruik van kunstmatige intelligentie in haar werkzaamheden te waarborgen.

Overeenkomstig de kernacties van de strategische visie verbindt de Commissie zich ertoe interne operationele richtsnoeren te ontwikkelen voor een veilig, betrouwbaar en rechtmatig gebruik van kunstmatige intelligentie. Deze zullen het personeel voorzien van duidelijke en pragmatische richtsnoeren voor het gebruik van kunstmatige intelligentiesystemen. Zij zal bestaande en toekomstige kunstmatige intelligentiesystemen die door de Commissie worden gebruikt, classificeren en beoordelen aan de hand van een risicogebaseerde aanpak, zoals uiteengezet in (het voorstel voor) de EU-verordening betreffende kunstmatige intelligentie. De Commissie zal ervoor zorgen dat alle gebruikte kunstmatige intelligentiesystemen verenigbaar zijn met de Europese waarden en geen bedreiging vormen voor de veiligheid, de zekerheid, de gezondheid en de grondrechten van mensen.

Daarnaast voorziet de mededeling in organisatorische governance-structuren om te voldoen aan de verplichtingen van de Commissie op het gebied van kunstmatige intelligentie. Zij zullen de invoering van betrouwbare kunstmatige intelligentie overeenkomstig de EU-verordening betreffende kunstmatige intelligentie vergemakkelijken (zodra deze is vastgesteld), kunstmatige intelligentieaspecten bij nieuwe IT-investeringen beoordelen, de naleving van de interne operationele richtsnoeren ondersteunen en controleren en een breed ‘bottom-up’-netwerk van geïnteresseerde personeelsleden ondersteunen. Om het volledige potentieel van kunstmatige intelligentie te benutten als hulpmiddel om het personeel bij te staan en de beleidsvorming waarbij de mens centraal staat te ondersteunen, zal het personeel van de Commissie de nodige begeleiding en opleiding krijgen om bekwame gebruikers van kunstmatige intelligentie te worden.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie (EN)
  • ECER-dossier – Digitalisering
  • ECER-bericht - Europees Parlement en Raad bereiken politiek akkoord over nieuwe AI-Verordening (12 december 2023)