Commissie-Von der Leyen van start

Contentverzamelaar

Commissie-Von der Leyen van start

De Europese Raad heeft de nieuwe Europese Commissie benoemd, nadat het Europees Parlement eerder de lijst met nieuwe Commissarissen had goedgekeurd. Deze lijst was door de Raad in overeenstemming met de verkozen Commissievoorzitter Von der Leyen vastgesteld. Een Britse commissaris ontbreekt omdat het VK nog geen kandidaat heeft voorgedragen. De nieuwe Commissie is met ingang van 1 december in functie voor een termijn van vijf jaar.

Nadat de Fransman Thierry Breton, de Roemeense Adina Valean en de Hongaar Olivér Varhelyi de hoorzittingen in het Europees Parlement hebben doorstaan, heeft de Raad op 25 november 2019  de nieuwe lijst van personen ter benoeming als lid van de nieuwe Europese Commissie vastgesteld. Het betreft de lijst met 25 overige Commissarissen. Von Der Leyen was al als voorzitter van de Commissie op 16 juli 2019 door het Europees Parlement verkozen, en Borrell Fontelles is op 5 augustus 2019 als hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid benoemd. Bij gebreke van voordracht door het VK van een eigen kandidaat Commissaris ontbreekt die op deze lijst. Het Europees Parlement heeft op basis van dit Raadsbesluit de nieuwe Commissie als college goedgekeurd. Na deze goedkeuring kon de Europese Raad de Commissie met een verzwaarde gekwalificeerde meerderheid van stemmen benoemen. De hele procedure voor de benoeming is geregeld in artikel 17, lid 7 EU-Verdrag.

Het ontbreken van een Britse Commissaris zorgt voor een uitzonderlijke situatie van een onvoltallige Commissie. De Britse regering is eerder verschillende keren door verkozen voorzitter van de Commissie Von Der Leyen uitgenodigd om een kandidaat voor de volgende Commissie voor te dragen. Het VK betwist niet dat het hiertoe op grond van de EU Verdragen verplicht is. Het is ook uitdrukkelijk herinnerd aan deze plicht in het besluit van de Europese Raad (in artikel 50 samenstelling) van 29 oktober 2019, genomen in overeenstemming met het VK, waarmee het VK lidmaatschap van de Unie is verlengd tot en met 31 januari 2020. De Commissie heeft het VK een ingebrekestelling gestuurd waar het voor 22 november 2019 op moest reageren.

De Raad wil met het besluit voorkomen dat het functioneren van de EU en haar instellingen wordt ondermijnd door de weigering van het VK om een kandidaat voor te dragen. Meer hierover in de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 10 december 2019.

Meer informatie