Commissie: Vooral Eurowob-verzoeken uit ‘oude’ lidstaten

Contentverzamelaar

Commissie: Vooral Eurowob-verzoeken uit ‘oude’ lidstaten

Een beroep doen op de Eurowob, de openbaarheidsregels van de EU-instelllingen blijft vooral een West-Europese aangelegenheid. Burgers en bedrijven uit de nieuwe lidstaten blijven nog achter als het gaat om het opvragen van documenten in Brussel. Dat schrijft de Europese Commissie in haar jaarlijkse rapportage over de toepassing van de Eurowob in 2009. Van de verzoeken komt 5,45% uit Nederland, een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

De belangrijkste reden voor de Europese Commissie om in 2009 de toegang tot documenten te weigeren was de bescherming van inspecties, onderzoeken en audits. Ook werden veel documenten geweigerd omdat ze betrekking hadden op een besluit dat nog niet genomen was. Overigens geeft de Europese Commissie relatief gezien steeds vaker toegang tot haar documenten. Het aantal weigeringen daalde flink ten opzichte van 2007, met procentueel meer dan de helft minder weigeringen.

Een nieuwe ontwikkeling valt te signaleren in enkele besluiten in 2009 van het interinstitutioneel comité inzake openbaarheid. Hierin zijn alle instellingen die onder de Eurowob vallen vertegenwoordigd, om na te gaan hoe de toegang van de burgers tot documenten in het bezit van de EU-instellingen verder kan worden vergemakkelijkt. Het blijkt dat er goede ideeën voortkomen uit deze groep, zoals het bundelen van de internetpagina’s van de instellingen over openbaarheid en transparantie.

Een ander nuttig plan van deze groep is om Pre-Lex, de databank van de Commissie voor documenten met betrekking tot haar voorstellen, uit te breiden tot alle documenten opgesteld door de instellingen die bij het wetgevend proces zijn betrokken. Mogelijk zelfs wordt OEIL, de databank van het Europees Parlement, geïntegreerd in Pre-lex.

In 2008 is de Commissie met een voorstel tot herziening van de Eurowob gekomen. De wetgevingsprocedure loopt nog steeds; het EP heeft het voorstel nog in eerste lezing.