Commissie wil input over functioneren DAEB-regels

Contentverzamelaar

Commissie wil input over functioneren DAEB-regels

De Europese Commissie is een openbare consultatie begonnen over de toepassing van haar beleid ten aanzien van diensten van algemeen economisch belang. Dit zijn diensten die worden geleverd met steun van de overheid. De Commissie wil weten wat de gevolgen zijn van de toepassing van haar beleid, dat in 2005 is vastgesteld na het belangrijke Altmark-arrest van het EU-Hof.

Volgens Commissaris Almunia van mededinging “zal de Commissie een onbevooroordeelde beoordeling uitvoeren om zich een zo concreet mogelijk beeld te vormen van de voordelen die het pakket van 2005 heeft meegebracht, maar natuurlijk evenzeer om vast te stellen met welke moeilijkheden de lidstaten en stakeholders eventueel te kampen hebben gehad bij de toepassing ervan”.

In het Altmark- arrest heeft het EU-Hof voorwaarden gesteld waaraan compensatie voor het verrichten van een DAEB moet voldoen om niet als staatssteun te worden aangemerkt:

1. De begunstigde onderneming moet daadwerkelijk belast zijn met de uitvoering van openbare dienstverplichtingen en die verplichtingen moeten duidelijk omschreven zijn;

2. De parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, moeten vooraf op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld;

3. De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de opbrengsten, alsmede met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen;

4.Als de keuze niet is gemaakt in het kader van een openbare aanbesteding (waarbij de kandidaat kan worden geselecteerd die de diensten tegen de laagste kosten voor de

gemeenschap kan leveren) moet het bedrag van de compensatie worden vastgesteld aan de hand van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt. Die onderneming moet dan zodanig met

(productie-)middelen zijn uitgerust dat zij aan de vereisten van de openbare dienst kan voldoen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de opbrengsten en met een redelijke winst uit de uitoefening van haar verplichtingen).

In aanvulling op het Altmark-arrest en ter verduidelijking hiervan heeft de Commissie op in 2005 nadere regels vastgesteld die aangeven wanneer compensatie voor het verrichten van een DAEB wel staatssteun vormt, maar óf niet hoeft te worden gemeld in Brussel óf bij melding zal worden goedgekeurd:

- een besluit van de Commissie, waarin is vastgesteld onder welke voorwaarden compensatie die aan ondernemingen wordt toegekend voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang, verenigbaar is met de staatssteunregels en niet vooraf dient te worden aangemeld bij de Commissie. Het besluit is van toepassing op ziekenhuizen en sociale huisvesting, ongeacht het bedrag, alsook op andere sectoren voor zover de compensatie maximaal 30 miljoen euro per jaar beloopt en de jaaromzet van de begunstigde onderneming minder dan 100 miljoen euro bedraagt. Het lucht- en zeevervoer naar eilanden binnen de EU alsook luchthavens en havens vallen – indien bepaalde drempels inzake passagiersaantallen3 moet worden overschreden - ook onder het besluit;

- een kaderregeling waarin de voorwaarden zijn opgenomen op grond waarvan compensatie die niet onder de toepassing van het besluit valt, toch als verenigbaar met de staatssteunregels kan worden beschouwd nadat zij werd aangemeld bij de Commissie en door haar werd beoordeeld. Compensatiebedragen die hoger zijn dan de kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, of die door ondernemingen worden gebruikt op andere markten die voor concurrentie openstaan, zijn niet gerechtvaardigd en zijn onverenigbaar met de staatssteunregels van het Verdrag.

U kunt hier alle informatie vinden over de consultatie.