Commissie wil toegang tot EU-documenten verbeteren

Contentverzamelaar

Commissie wil toegang tot EU-documenten verbeteren

Na vijf jaar is het tijd voor herziening van verordening 1049/2001/EG die de toegang tot documenten van de instellingen regelt. Alvorens met een wijzigingsvoorstel te komen, wil de Commissie eerst weten hoe 'het grote publiek' deze toegang ervaart en is er een Groenboek gepubliceerd. Zo vraagt de Commissie zich onder meer af of er wel genoeg aandacht wordt besteed aan het 'actief verspreiden van informatie'.

IP/07/511

Brussel, 18 april 2007

Europese Commissie wil toegang tot EU-documenten verbeteren
Met het vandaag aangenomen Groenboek start de Commissie een openbare raadpleging over de verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (Verordening (EG) nr. 1049/2001)
Deze raadpleging is een nieuwe stap in het streven naar meer openheid en een vervolg op het in november 2005 door de Commissie in het leven geroepen Europees Transparantie-Initiatief.

Mevrouw Margot Wallström, Vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor Institutionele betrekkingen en communicatiestrategie, zei het volgende over het besluit: "Wij zetten ons in voor hoge normen als het gaat om de transparantie van het besluitvormingsproces van de EU. Toegang tot documenten is een belangrijk recht voor burgers. Met deze raadpleging geven we de aanzet tot een discussie over hoe dit recht het best kan worden uitgeoefend".

In het groenboek inventariseert de Commissie de bestaande regels voor de toegang van het publiek tot documenten en geeft zij een aantal opties aan om het systeem te verbeteren, zodat burgers beter en gemakkelijker toegang krijgen tot documenten van de drie instellingen en van de communautaire agentschappen.

Verordening (EG) nr. 1049/2001 is nu iets meer dan vijf jaar in werking. De drie instellingen hebben ervaring opgedaan met de uitvoering van de Verordening en de rechterlijke instanties van de EU hebben deze in een reeks uitspraken geïnterpreteerd. Daarom lijkt dit het goede moment om de verordening te herzien en heeft het Europees Parlement de Commissie gevraagd met voorstellen te komen om deze te wijzigen. Maar alvorens voorstellen te doen voor veranderingen in de bestaande regelgeving, wil de Commissie het grote publiek raadplegen. Daarom heeft zij dit groenboek gepubliceerd en een speciale website opengesteld, zodat het publiek, maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheden en andere organisaties die een belang hebben in Europese zaken opmerkingen en suggesties kunnen aanleveren.

Het Groenboek bestaat grofweg uit twee delen. Het eerste deel bevat een analyse van de toepassing van de Verordening en een samenvatting van de relevante jurisprudentie van de rechterlijke instanties van de EU. In het tweede deel doet de Commissie suggesties om het huidige systeem te verbeteren. De belangrijkste vragen van de raadpleging zijn:

Moet er meer nadruk komen te liggen op de bevordering van het actief verspreiden van informatie?
Kunnen de regels voor toegang van het publiek tot documenten worden gelijkgeschakeld met de regels voor toegang tot milieu-informatie, waaraan de instellingen gebonden zijn door een internationaal verdrag (het Verdrag van Århus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden). Zou één pakket regels voor toegang tot documenten, waaronder milieu-informatie, burgers meer duidelijkheid verschaffen?
Hoe kan worden gezorgd voor de juiste balans tussen transparantie en de bescherming van persoonlijke gegevens, economische en handelsbelangen en het beginsel van goed bestuur.
Voor elk punt is een vragenlijst opgesteld, waarin het publiek zijn mening kan geven en opmerkingen en suggesties kan aanleveren. De bijdragen kunnen via een speciale website worden ingezonden:

http://ec.europa.eu/transparency/revision/index.htm.

De raadpleging begint vandaag en duurt tot en met 15 juli 2007.