Consultatie over hiaten in de richtlijn rassengelijkheid aanpakken

Contentverzamelaar

Consultatie over hiaten in de richtlijn rassengelijkheid aanpakken

17 jan

Consultatie over hiaten in de richtlijn rassengelijkheid aanpakken

Activiteitendata
-
Online

De Europese Commissie start een consultatie over r ichtlijn 2000/43/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Deze richtlijn geeft al meer dan twee decennia vorm aan de juridische bescherming tegen discriminatie op grond van etnische of raciale afstamming. Het gebruik van de term “ras” in de Richtlijn houdt niet in dat de Europese Unie theorieën aanvaardt die ertoe strekken het bestaan van afzonderlijke menselijke rassen vast te stellen. De Richtlijn verbiedt discriminatie op grond van etnische of raciale afstamming op het gebied van werkgelegenheid en beroep, beroepsopleiding, onderwijs, sociale bescherming met inbegrip van gezondheidszorg, sociale voordelen en toegang tot en aanbod van voor het publiek beschikbare goederen en diensten, met inbegrip van huisvesting. In haar mededeling “Een Unie van gelijkheid: EU-actieplan tegen racisme 2020-2025” heeft de Commissie aangekondigd dat zij zou nagaan op welke punten de EU-wetgeving die discriminatie op grond van etnische of raciale afstamming verbiedt, eventueel tekortschiet. De Commissie benadrukte dat racistische en discriminerende gedragingen structureel verankerd kunnen zijn in instellingen en vestigde de aandacht op de risico’s die nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie, kunnen inhouden voor gelijke behandeling. In het verslag van de Commissie van 19 maart 2021 over de toepassing van Richtlijn 2000/43/EG werd gewezen op enkele beperkingen in het toepassingsgebied van de richtlijn. Ook werd gewezen op de onevenredige gevolgen van de COVID-19-pandemie voor sommige etnische groepen. Het doel van deze raadpleging is de Commissie te helpen dergelijke potentiële tekortkomingen op te sporen en passende maatregelen te nemen om deze aan te pakken. Met deze raadpleging worden gegevens ingezameld over ervaringen met discriminatie op grond van etnische of raciale afkomst, standpunten over de wettelijke bescherming tegen dergelijke discriminatie en mogelijke toekomstige verbeteringen.

De consultatie loopt van 17 januari tot 11 april 2022.