Corona-apps: Commissie presenteert gemeenschappelijke EU-aanpak voor het gebruik van traceringsapps en mobiele data

Contentverzamelaar

Corona-apps: Commissie presenteert gemeenschappelijke EU-aanpak voor het gebruik van traceringsapps en mobiele data

De Commissie heeft een aanbeveling vastgesteld voor een gemeenschappelijke EU-aanpak voor het gebruik van apps op smartphones en mobiele data. Deze digitale hulpmiddelen kunnen een belangrijke rol spelen bij de geleidelijke opheffing van de afzonderingsmaatregelen.

De Commissie beschrijft in haar aanbeveling een proces dat het mogelijk maakt om samen met de lidstaten een toolbox vast te stellen. Daarbij ligt de nadruk op een gemeenschappelijk aanpak voor het gebruik van traceringsapps en een gemeenschappelijke aanpak voor het voorspellen en modelleren van de verspreiding van het COVID-19-virus.

Gebruik van traceringsapps

Met betrekking tot het gebruik van traceringsapps heeft de Commissie onderzocht hoe doeltreffend de oplossingen van deze apps zijn om de crisis aan te pakken. Ook is rekening gehouden met de impact op de gegevensbescherming. De kern van de voorgestelde aanpak is een gezamenlijke toolbox. Het doel van de toolbox is een gemeenschappelijke gecoördineerde aanpak voor het gebruik van apps op smartphones. Deze apps moeten de EU-normen inzake gegevensbescherming volledig naleven. De toolbox omvat:

  • specificaties ter waarborging van de doeltreffendheid van mobiele informatie-, waarschuwings- en traceringsapplicaties voor de bestrijding van COVID-19 uit medisch en technisch oogpunt;
  • maatregelen om een wildgroei van onverenigbare applicaties te voorkomen, vereisten inzake interoperabiliteit te ondersteunen en gemeenschappelijke oplossingen te bevorderen;
  • door de volksgezondheidsautoriteiten toe te passen governancemechanismen, in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding;
  • de vaststelling van goede praktijken en mechanismen voor de uitwisseling van informatie over de werking van de applicaties; en
  • het delen van gegevens met relevante publieke organen op het gebied van epidemiologie , met inbegrip van het delen van geaggregeerde gegevens met het Europees centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC)

Ter ondersteuning van de lidstaten zal de Commissie richtsnoeren uitbrengen, onder meer over de gevolgen voor de gegevensbescherming en de privacy. De Commissie staat in nauw contact met het Europees Comité voor gegevensbescherming met het oog op een overzicht van de verwerking van persoonsgegevens op nationaal niveau.

Inzicht in mobiliteitspatronen

De toolbox is ook bestemd voor het uitstippelen van een gemeenschappelijke aanpak voor het modelleren en voorspellen van de ontwikkeling van het virus door middel van geanonimiseerde en geaggregeerde mobiele locatiegegevens. Het doel is een analyse te maken van mobiliteitspatronen, zoals de impact van de afzonderingsmaatregelen op de intensiteit van contacten en de daaruit voortvloeiende besmettingsrisico's. Dit levert belangrijke en proportionele input op voor tools waarmee de verspreiding van het virus kan worden gemodelleerd. Ook worden inzichten verschaft ten behoeve van de ontwikkeling van strategieën voor het opnieuw openstellen van samenlevingen .

De Commissie voert sinds 23 maart 2020 besprekingen met providers van mobiele telefonie en streeft ernaar dat in alle lidstaten te doen. De gegevens worden volledig geanonimiseerd en doorgegeven aan het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) voor verwerking en modellering. De gegevens worden niet gedeeld met derden en slechts opgeslagen zolang de crisis voortduurt.

Volgende stappen

De lidstaten zullen samen met de Commissie een toolbox voor een pan-Europese aanpak voor mobiele applicaties ontwikkelen. Het Europees Comité voor gegevensbescherming wordt hier ook bij betrokken. De toolbox is uiterlijk op 15 april 2020 klaar. Ter ondersteuning van de lidstaten zal de Commissie richtsnoeren uitbrengen, onder meer over de gevolgen voor de bescherming van gegevens en de privacy. De lidstaten moeten uiterlijk op 31 mei 2020 verslag uitbrengen van de getroffen maatregelen en ervoor zorgen dat andere lidstaten en de Commissie deze intercollegiaal kunnen toetsen. De Commissie zal de geboekte vooruitgang met ingang van juni 2020 beoordelen. Tijdens de gehele duur van de crisis zal de Commissie periodieke verslagen publiceren, aanbevelingen doen voor maatregelen en/of voor de geleidelijke afschaffing van maatregelen die niet meer nodig zijn .

Lees verder