Covid-19: Tijdelijke versoepeling van de btw-regels op coronavaccins, testhulpmiddelen en gerelateerde diensten

Contentverzamelaar

Covid-19: Tijdelijke versoepeling van de btw-regels op coronavaccins, testhulpmiddelen en gerelateerde diensten

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden rondom het coronavirus heeft de Raad besloten tot een tijdelijke versoepeling van de btw-regels op de levering van coronavaccins en testhulpmiddelen. Het doel van de tijdelijke versoepeling is om ervoor te zorgen dat de levering van deze goederen zo spoedig mogelijk goedkoper wordt in de EU

Achtergrond

De Europese Commissie heeft in haar mededeling van 17 juni 2020 een EU-strategie voor coronavaccins voorgesteld. Het doel van die strategie is om de ontwikkeling, de productie en de inzet van vaccins tegen het coronavirus te versnellen. Een effectief en veilig vaccin tegen het coronavirus is de meest waarschijnlijke permanente oplossing, maar ook het testen van personen is onontbeerlijk om het coronavirus in te dammen.

De Commissie heeft op het gebied van de btw al eerder uitzonderlijke maatregelen genomen in het kader van het coronavirus. Op 3 april 2020 stelde de Commissie Besluit 2020/491 vast, op grond waarvan de EU-lidstaten essentiële goederen die nodig zijn om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden, tijdelijk kunnen vrijstellen van btw en van invoerrechten. Dit besluit heeft echter alleen betrekking op de invoer van dergelijke goederen uit derde landen en niet op leveringen binnen een EU-lidstaat of tussen EU-lidstaten onderling. Ook zijn de bestaande mogelijkheden om de btw-tarieven op coronavaccins, testhulpmiddelen en gerelateerde diensten te versoepelen op grond van richtlijn 2006/123 (hierna: btw-richtlijn) niet toereikend genoeg.  

Omdat besluit 2020/491 en richtlijn 2006/123 onvoldoende mogelijkheden bieden om de btw-tarieven op coronavaccins, testhulpmiddelen en gerelateerde diensten te versoepelen heeft de Raad op 7 december 2020 richtlijn 2020/2020 aangenomen. Deze richtlijn voorziet in een tijdelijke wijziging van de btw-richtlijn. Op basis van richtlijn 2020/2020 beschikken de EU-lidstaten over de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering van medische hulpmiddelen voor coronatesten en diensten die daarmee nauw samenhangen. Daarnaast voorziet richtlijn 2020/2020 in de mogelijkheid om een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting te verlenen voor de levering van Covid-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor testen die door de Commissie zijn erkend.

Deze uitzonderlijke maatregelen op grond van richtlijn 2020/2020 zijn echter wel in tijd beperkt. De maatregelen zijn van toepassing zolang de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus voortduren. Omdat de duur van die uitzonderlijke omstandigheden onzeker is, zijn de maatregelen in ieder geval tot 31 december 2022 van toepassing. Voor het einde van deze termijn moeten de maatregelen opnieuw worden bekeken in het licht van de ontwikkeling van het coronavirus. 

Meer informatie: