Definitieve vaststelling van nieuw EU-kader voor de uitrol van intelligente vervoerssystemen (IVS)

Contentverzamelaar

Definitieve vaststelling van nieuw EU-kader voor de uitrol van intelligente vervoerssystemen (IVS)

De richtlijn intelligente vervoerssystemen (IVS-richtlijn) is in 2010 vastgesteld als kader voor het versnellen en coördineren van de uitrol en het gebruik van intelligente vervoerssystemen (IVS) die worden toegepast op het wegvervoer en de interfaces daarvan met andere vervoerswijzen. Vanwege onder meer de technologische ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de IVS-richtlijn hebben voorgedaan, is die richtlijn herzien.

Achtergrond

In december 2020 presenteerde de Europese Commissie de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. In de strategie wordt een vergaande transformatie van het Europese vervoerssysteem voorgesteld om tot duurzame, slimme en veerkrachtige mobiliteit te komen. Deze transformatie is volgens de Commissie onmogelijk zonder digitalisering. In de strategie wordt de invoering van intelligente vervoerssystemen (IVS) aangemerkt als een kernactiviteit voor de opbouw van een geconnecteerd en geautomatiseerd multimodaal mobiliteitssysteem. In IVS zijn telecommunicatie en informatietechnologieën met verkeerstechniek geïntegreerd met het oog op het plannen, ontwerpen, exploiteren, onderhouden en beheren van vervoerssystemen.

Richtlijn 2010/40/EU (de IVS-richtlijn) was bedoeld als kader voor het versnellen en coördineren van de uitrol en het gebruik van IVS die worden toegepast op het wegvervoer en de interfaces daarvan met andere vervoerswijzen. Vanwege de technologische ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de IVS-richtlijn hebben voorgedaan, presenteerde de Commissie op 15 december 2021 een voorstel tot herziening van de IVS-richtlijn. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de herziene IVS-richtlijn aangenomen. De herziene IVS-richtlijn is op 30 november 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De herziene IVS-richtlijn

Doelen

In de herziene richtlijn wordt rekening gehouden met technologische ontwikkelingen zoals geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit, MaaS-toepassingen (Mobility as a Service) en multimodaal vervoer.

Ook moeten de nieuwe regels de beschikbaarheid en interoperabiliteit verbeteren van de digitale gegevens die diensten, zoals multimodale routeplanners en navigatiesystemen, ondersteunen. Zo moet het mogelijk worden om informatie te delen tussen auto's en weginfrastructuur, bijvoorbeeld over onverwachte gebeurtenissen zoals een verkeersopstopping even verderop.

Belangrijkste bepalingen

Met de herziene richtlijn wordt het toepassingsgebied van de vorige richtlijn uitgebreid tot nieuwe diensten zoals multimodale informatie-, boekings- en ticketverkoopdiensten. Denk aan apps die routes uitstippelen met gebruik van het openbaar vervoer, deelauto's en -fietsen, communicatie tussen auto's en infrastructuur en geautomatiseerde mobiliteit.

De herziene richtlijn bevat ook doelstellingen voor de digitalisering van cruciale informatie, zoals over snelheidsbeperkingen, wegwerkzaamheden en multimodale knooppunten, en de levering van essentiële diensten, zoals gegevens over verkeersveiligheid.

In de herziene richtlijn blijven het kader-scheppende karakter van de IVS-richtlijn uit 2010 en de verschillende technische wijzigingen in de vorm van uitvoerings- en gedelegeerde handelingen behouden. De herziene richtlijn bevat een uitvoeringsprogramma voor ten minste de komende 5 jaar, samen met een nauwkeurig geografisch toepassingsgebied van wegennetten waarvoor als basisvereiste geldt dat daarvoor herbruikbare gegevens beschikbaar moeten zijn. De Commissie kan met gedelegeerde handelingen bepaalde aspecten van dit uitvoeringsprogramma verder aanvullen.

In de bijlagen bij de richtlijn staan welke gegevens (zoals toegangsvoorwaarden voor tunnels en bruggen, snelheidsbeperkingen, verkeerscirculatieplannen, permanente toegangsbeperkingen, wegafsluitingen, wegwerkzaamheden, tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen) en kritieke diensten (zoals verkeersveiligheidsgerelateerde informatiediensten) in de hele EU beschikbaar moeten zijn.

Meer informatie: