Detachering van werknemers beter gehandhaafd

Contentverzamelaar

Detachering van werknemers beter gehandhaafd
Het Comité van permenente vertegenwoordigers (Coreper) heeft ingestemd met een compromistekst voor een richtlijn die de detachering van werknemers uit andere lidstaten beter handhaafbaar moet maken. De richtlijn biedt een betere bescherming van de werknemers en gaat misbruik en omzeiling tegen. Instemming van het Europees Parlement wordt verwacht in april, waarna de richtlijn door de Raad en het EP kan worden vastgesteld.

Het gaat om het richtlijnvoorstel voor de handhaving van de detacheringsrichtlijn 96/71, waarover de afgelopen jaren stevig is onderhandeld.

Het compromis omvat het volgende.

Wat betreft administratieve vereisten en nationale controle maatregelen (artikel 9) brengt de tekst een evenwicht aan tussen de noodzaak om rechtszekerheid en transparantie te waarborgen voor dienstverleners, met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten. De richtlijn voorziet erin dat lidstaten alleen gerechtvaardigde en evenredige administratieve vereisten en controle maatregelen mogen opleggen voor de daadwerkelijke naleving van deze richtlijn en richtlijn 96/71/EG.

 De lidstaten mogen ook andere maatregelen opleggen als zich nieuwe situaties of ontwikkelingen voordoen waarvoor de bestaande maatregelen niet voldoen. Alle maatregelen moet worden meegedeeld aan de Europese Commissie en dienstverleners moeten worden geïnformeerd over deze maatregelen door middel van één nationale website. Deze toezichtprocedure vormt echter geen voorafgaand toestemmingsmechanisme.

De richtlijn voorziet in een ketenaansprakelijkheid (artikel 12) voor activiteiten in bouwsector zodat werknemers rechtsreeks de hoofdaannemer aansprakelijk kunnen stellen voor de betaling van hun netto loon. In plaats hiervan kunnen lidstaten ook geschikte handhavingsmaatregelen vaststellen met effectieve en evenredige sancties wanneer werknemers moeilijkheden ondervinden bij het realiseren van hun rechten.

Voor het aanmerken als een echte detachering en het voorkomen van misbruik en omzeiling bevat artikel 3 een aantal feitelijke elementen die de bevoegde autoriteiten kunnen helpen bij de beoordeling van de detachering, en voor het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen. In een overweging in de preambule wordt aangegeven hoe gehandeld moet worden als geen sprake is van echte detachering en er zich een wetsconflict voordoet met de wetgeving van andere lidstaten. EP, Raad en Commissie zullen hierover een gezamenlijke verklaring publiceren in het Publicatieblad van de EU.

 Voorts bevat de richtlijn voorschriften over de inrichting van een website over de geldende wettelijke arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen, specifieke tijdslimieten voor het uitwisselen van informatie tussen de autoriteiten van de betrokken lidstaten, wederzijdse bijstand en wederzijdse erkenning van administratieve boetes en strafmaatregelen in grensoverschrijdende handhavingssituaties, en het tegengaan van zwart werken.

Elke drie jaar zal de noodzaak worden beoordeeld van aanpassingen van de sleutelbepalingen van de richtlijn (zoals artikel 3, 9 en 12).