Drie nieuwe voorstellen van de Europese Commissie op het terrein van chemische stoffen

Contentverzamelaar

Drie nieuwe voorstellen van de Europese Commissie op het terrein van chemische stoffen

Het gaat om een voorstel voor een verordening inzake een gemeenschappelijk gegevensplatform voor chemische stoffen, een voorstel voor een verordening om de samenwerking tussen EU-agentschappen op het terrein van chemische stoffen te verbeteren, en een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de taken van het EU-agentschap voor chemische stoffen.

De Europese Unie heeft een uitgebreid regelgevingskader voor chemische stoffen ontwikkeld. Het kader bestaat uit regels die betrekking hebben op de productie en het op de markt brengen van chemische stoffen en producten die chemische stoffen bevatten, de uitstoot van chemische stoffen, de veiligheid van werknemers, consumentenproducten,  levensmiddelen en diervoeders, en het milieu. In 2019 presenteerde de Europese Commissie een fitness check van de meest relevante EU-wetgeving op het terrein van chemische stoffen. De fitness check identificeerde uitdagingen, lacunes en zwakke punten.

Op 14 oktober 2020 presenteerde de Europese Commissie een strategie voor duurzame chemische stoffen. Als onderdeel van die strategie heeft de Commissie toegezegd de ‘één stof, één beoordeling’-aanpak te gaan gebruiken om de efficiëntie, doeltreffendheid, samenhang en transparantie van de veiligheidsbeoordelingen van chemische stoffen in verschillende onderdelen van de EU-wetgeving te verbeteren. Deze aanpak omvat:

  • het initiëren van veiligheidsbeoordelingen van chemische stoffen . Dit betekent dat het starten van beoordelingen wordt gesynchroniseerd en gecoördineerd en dat groepen stoffen zoveel mogelijk worden beoordeeld in plaats van stoffen afzonderlijk;
  • taakverdeling . Dit betekent een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden aan instanties die beoordelingen uitvoeren, goed gebruikmaken van beschikbare expertise en middelen en zorgen voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen;
  • informatie . Ervoor zorgen dat informatie over chemische stoffen gemakkelijk te vinden, toegankelijk, interoperabel, veilig en van hoge kwaliteit is en kan worden gedeeld en hergebruikt om ervoor te zorgen dat beoordelaars toegang hebben tot alle beschikbare gegevens zonder technische of administratieve lasten;
  • methodologieën . De voor de beoordelingen gebruikte methoden zijn coherent en, voor zover mogelijk, geharmoniseerd.
  • transparantie. Zorgen voor een hoge mate van transparantie bij het uitvoeren van beoordelingen en bij de onderliggende wetenschappelijke gegevens en informatie over chemische stoffen.

Om te voldoen aan de toezegging om de ‘één stof, één beoordeling’-aanpak te gaan gebruiken, heeft de Europese Commissie op 7 december 2023 drie voorstellen gepresenteerd:

  • een voorstel voor een verordening inzake een gemeenschappelijk gegevensplatform voor chemische stoffen;
  • een voorstel voor een verordening om de samenwerking tussen EU-agentschappen op het terrein van chemische stoffen te verbeteren, en;
  • een voorstel voor een richtlijn om de wetenschappelijke en technische taken van het EU-agentschap voor chemische stoffen te herdefiniëren.

Meer informatie: