Duitsland presenteert programma voorzitterschap

Contentverzamelaar

Duitsland presenteert programma voorzitterschap

Duitsland bekleedt de komende zes maanden het voorzitterschap van de Raad van de EU. Onder het motto “Met elkaar aan het herstel van Europa werken” wil Duitsland focussen op verschillende pijlers waaronder het overwinnen van de COVID-19 pandemie, het bouwen aan een sterker, eerlijker en duurzamer Europa en het bevorderen van Europese waarden op het internationaal toneel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten met bijgaand een korte toelichting van het voorzitterschap zelf.

Europese reactie op de COVID-19 pandemie

De COVID-19 pandemie is een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd. Binnen de EU kunnen we de pandemie alleen samen succesvol aanpakken en deze wereldwijde uitdaging samen met onze partners over de hele wereld aangaan.

Een sterker en innovatiever Europa

Er moet een gemeenschappelijk Europees antwoord komen op de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor onze politiek, economie en samenleving. Tegelijkertijd beschouwen we de noodzakelijke maatregelen als een kans om een versnelde, duurzame en digitale transformatie te bereiken die zowel toekomstgericht als gebaseerd is op waarden. Wij zetten ons in voor een innovatief Europa dat gebaseerd is op de belangrijkste pijlers van de uitbreiding van de digitale en technologische soevereiniteit, de versterking van het concurrentievermogen en de totstandbrenging van een duurzame en stabiele financiële structuur.

Een eerlijk Europa

Sociale cohesie, sociale zekerheid en solidariteit zijn de hoekstenen van een rechtvaardig Europa. De COVID-19-pandemie heeft geleid tot grote verstoringen van het dagelijks leven van veel Europeanen en heeft de ongelijkheden vergroot. Daarom zijn wij tijdens ons voorzitterschap vastberaden om de sociale gevolgen van de crisis aan te pakken, de sociale cohesie te behouden en de toekomstperspectieven van de jongeren in Europa op lange termijn te bevorderen. Het vormgeven van een rechtvaardig Europa is ook een taak voor de lange termijn, aangezien de uitdagingen waarvoor onze sociale zekerheid zich gesteld ziet, zullen toenemen tegen de achtergrond van ecologische, digitale en demografische veranderingen. We willen deze verandering voor alle leeftijdsgroepen op een sociaal verenigbare en rechtvaardige manier vormgeven. Tijdens ons voorzitterschap willen we ook de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderen, rekening houden met de belangen van mensen met een handicap en een actief maatschappelijk middenveld bevorderen.

Een duurzaam Europa

Ons doel is om de economische en sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie duurzaam en inclusief te overwinnen en zo de overgang naar een duurzame economie te helpen vormgeven. Onze prioriteiten in dit verband zijn een ambitieus klimaat-, milieu- en biodiversiteitsbeleid, een focus op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en duurzame landbouw. Het Duitse voorzitterschap zal er ook voor zorgen dat de Europese Unie en haar lidstaten hun rol op het internationale toneel blijven vervullen als ambitieuze en actieve spelers op het gebied van klimaatdiplomatie, duurzaamheid en Europese waarden.

Een Europa gebaseerd op veiligheid en gemeenschappelijke waarden

Wij willen onze Europese rechtsgemeenschap en waarden versterken. Dat vereist dat we nauw samenwerken met onze Europese partners om overtuigende antwoorden te vinden op belangrijke vragen op het gebied van veiligheid en migratie. Europa moet een plaats blijven waar alle mensen, ongeacht hun achtergrond, overtuigingen en wereldbeeld, zich vrij en veilig kunnen voelen. Wij dringen aan op ambitieuze hervormingen van het asiel- en migratiebeleid.

Een effectieve Europese Unie voor een op regels gebaseerde internationale orde verankerd in partnerschap

Tijdens zijn voorzitterschap zal Duitsland de Hoge Vertegenwoordiger steunen en zich ten dienste stellen van een verenigd, verantwoordelijk en krachtig Europees extern beleid. De Europese Unie biedt een centraal kader en is een onmisbaar anker voor ons nationaal buitenlands, veiligheids- en ontwikkelingsbeleid. Met het voorzitterschap nemen we een bijzondere verantwoordelijkheid op ons voor een doeltreffend Europees extern optreden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij Europeanen alleen samen de internationale uitdagingen effectief kunnen aangaan, onze belangen kunnen behartigen door middel van samenwerking en onze waarden kunnen verdedigen.

Meer informatie:

  • Programma van het Duitse voorzitterschap: “Met elkaar aan het herstel van Europa werken” (DE, FR of EN).