ECER seminar: Actualiteiten externe betrekkingen van de EU

Contentverzamelaar

ECER seminar: Actualiteiten externe betrekkingen van de EU

De Unie is constant in beweging en is niet alleen actief binnen haar eigen grenzen maar ook ver daarbuiten. De politieke en handelsrelaties van de Unie met derde landen en internationale organisaties leiden vaak tot juridische vragen. Deze vragen, over bijvoorbeeld de rolverdeling tussen de Unie en de lidstaten in die externe betrekkingen, raken de beleidsterreinen van alle departementen. Op dinsdag 26 maart 2019 organiseert het ECER daarom een seminar over recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het EU-Hof over de externe betrekkingen van de Unie. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de onderhandelingspraktijk in Brussel.

Dit seminar belicht de volgende onderwerpen (voorlopig programma):

* Bevoegdheden van de Unie (o.a. aard bevoegdheid, keuze rechtsgrondslag, gemengde overeenkomsten)

  Laurens Ankersmit, Universiteit van Amsterdam

* Voorbereidende praktijk in Brussel van standpuntbepaling in internationale fora op gebied van handel

  Dirk Klaassen, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Permanente vertegenwoordiging bij de EU

* Onderhandelen en sluiten van internationale overeenkomsten (o.a. bevoegdheden en verplichtingen EU-instellingen onderling, mandaat en onderhandelingsrichtsnoeren, samenspel met de EU-lidstaten, MoU’s)

  Sonja Boelaert, Juridische Dienst van de Raad

* Voorbereidende praktijk t.b.v. EU-inzet in de VN-mensenrechtenfora

Jip Mennen, Ministerie van Buitenlandse Zaken, permanente vertegenwoordiging bij de EU

* Standpuntbepaling in internationale fora ( o.a. interne en externe bevoegdheid Unie, rol instellingen en Coreper, stemregel Raad)

  Liesbeth A Campo, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Juridische Zaken​​​​​​​

​​​​​​​

Ook wordt bezien welke onderwerpen zich in het licht van de besproken ontwikkelingen lenen voor een actualisering van de ICER notitie ‘ Vuistregels voor extern optreden van de EU en haar lidstaten ’ (2013) (inloggen vereist).

Het seminar vindt plaats in het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Inloop met koffie/thee om 13:30 uur. Aanvang 14:00 uur tot 17:00 uur.

Deelname staat open voor belangstellenden uit de overheid, rechterlijke macht en wetenschap, maar deelnemers van de kerndepartementen hebben voorrang.

Aanmelden kan per e-mail, onder vermelding van uw functie DJZ-ECER@minbuza.nl .