Economische en Monetaire Unie meer sociaal

Contentverzamelaar

Economische en Monetaire Unie meer sociaal

De Europese Commissie heeft in een Mededeling plannen gelanceerd voor een verdere verdieping van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De Commissie stelt onder meer voor om in het kader van de macro-economisch onevenwichtigheidsprocedure een beperkt aantal additionele werkgelegenheid en sociale hulpindicatoren te integreren in het jaarlijkse ‘Alert Mechanism Report’ (AMR). Dit rapport vormt de basis voor de analyse door de Commissie van de economische situatie in de lidstaten.

De Europese Commissie stelt tevens voor, in het kader van het Europees Semester, om een nieuw scorebord te creëren ten behoeve van een betere en snellere identificatie van belangrijke werkgelegenheids- en sociale problemen. Verder wordt de nadruk gelegd op de betrokkenheid van sociale partners op EU- en nationaal niveau bij de omschrijving en uitvoering van het beleidsaanbevelingen, een betere benutting van de EU en de nationale begrotingen om sociale nood te verlichten en het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsmobiliteit. Als vooruitblik naar de toekomst oppert de Commissie nog de mogelijkheid om te komen tot een EU-budget om daardoor tijdelijk geld beschikbaar te kunnen stellen aan lidstaten om asymmetrische schokken op te vangen. De Commissie geeft daarbij wel aan dat hiervoor een verdragswijziging nodig zou zijn.

De mededeling zal worden besproken tijdens de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 15 oktober en tijdens de Europese Raad op 24-25 oktober.

Klik hier voor de Mededeling.