Eerste Kamer werkt parlementair voorbehoud verder uit

Contentverzamelaar

Eerste Kamer werkt parlementair voorbehoud verder uit

Het College van Senioren van de Eerste Kamer heeft ingestemd met een notitie van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor de JBZ-Raad over de wijze waarop de Eerste Kamer invulling kan geven aan de mogelijkheid tot het inroepen van een parlementair voorbehoud. De Eerste Kamer zal het instrument behoedzaam gebruiken. Bovendien beschikt de Eerste Kamer over een mooie nieuwe website over het EU-werk van de Kamer: Europapoort.

Het parlementair voorbehoud is ingesteld door artikel 4 van de goedkeuringswet bij het Verdrag van Lissabon. Het voorbehoud houdt in dat de regering de Kamer op een bijzondere wijze informeert over het voorstel en dat er nader overleg wordt gepleegd. De notitie vormt een verder uitwerking van de procedure die de Eerste Kamer zal hanteren.

De Eerste Kamer geeft in de notitie aan dat zij het voorbehoud vooral zal inzetten als signaal aan de regering dat een bepaald voorstel door de Kamer belangrijk wordt gevonden. De procedure van het voorbehoud biedt technisch gesproken niet méér ten opzichte van het gebruikelijke instrumentarium van de Kamer.


Enkele opvallende passages uit de notitie:


De betekenis van het volgen van de weg die art. 4 opent, lijkt derhalve vooral hierin gelegen dat de Kamer in voorkomend geval extra kracht kan bijzetten aan haar wens het politieke gewicht dat zij aan een voorstel toekent te onderstrepen, een adequate informatievoorziening zeker te stellen en (politiek) te voorkomen dat de regering voorbarig instemt met het voorstel.

Omstandigheden waaronder het instrument wordt ingezet, kunnen (niet limitatief) zijn:
- Na eerste bestudering leven er in de Kamer ernstige twijfels over de wenselijkheid van het voorstel;
- Gegeven de inhoud van het voorstel bestaat de wens in afwijking van de gangbare procedure van stukkenwisseling tussen Kamercommissie en regering (in een mondeling overleg) scherpe afspraken te maken over de informatievoorziening tijdens de loop van de onderhandelingen;
- De Kamer is bekend met reserves die de regering koestert ten aanzien de wenselijkheid c.q. inhoud van het voorstel en wil steun geven aan reserves die de regering in het onderhandelingsproces tot uitdrukking wil brengen; met de boodschap dat ook het Nederlandse parlement het ‘nog lang niet eens is met het voorstel’ kan de regering de positie van Nederland in de onderhandelingen versterken.

Bij de behandeling van Europese voorstellen door de Kamer en specifiek deinformatievoorziening (zowel onder de reguliere als onder de bijzondere procedure) kan bijvoorbeeld gevraagd worden naar:
- Een uitgebreide regeringsappreciatie van het voorstel en nieuwe/aangepasteappreciaties zodra nieuwe standpunten materieel afwijken van het eerder gegeven oordeel.
- Toezending van aanvullende posities van de Nederlandse regering, ten vervolge opposities vermeld in BNC-fiches of ten vervolge op Europese discussies. Hetzelfde geldt voor een appreciatie van de regering van een eventuele tweede lezing door hetEuropees Parlement, de positie van Nederland in de tweede lezing van de Raad, eneen eventuele conciliatieprocedure.
- Toezending van de geannoteerde Raadsagenda. Deze hoeft niet noodzakelijkerwijsgedetailleerde informatie over de Nederlandse onderhandelingsinzet te bevatten,maar dient wel de contouren van het Nederlandse standpunt duidelijk te maken, in
het bijzonder op punten waarvan de Kamer tevoren heeft aangegeven daaraanbijzonder belang te hechten.
- Regelmatige schriftelijke rapportage aan de Kamer over de voortgang in deonderhandelingen, met waar relevant een overzicht van het krachtenveld in de Raad, gestaafd door de relevante Raadsdocumenten.
De Eerste kamer heeft ook een nieuwe website: Europapoort. Op deze website is informatie te vinden over de Europese activiteiten van de Kamer en haar commissies.