EP stemt in met verdubbeling aantal rechters EU-Gerecht

Contentverzamelaar

EP stemt in met verdubbeling aantal rechters EU-Gerecht

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een uitbreiding van het EU-Gerecht van 28 naar 56 rechters. De uitbreiding zal geleidelijk plaatsvinden en in 2019 zijn afgerond.

Op woensdag 28 oktober heeft het Europees Parlement in tweede lezing ingestemd met de uitbreiding van het Gerecht van 28 naar 56 rechters. Elke lidstaat krijgt twee rechters. De uitbreiding vindt plaats in drie fasen. Zodra de verordening is aangenomen worden twaalf extra rechters benoemd. Per 1 september 2016 zal het ambtenarengerecht opgaan in het Gerecht waarmee nog eens zeven extra rechters worden toegevoegd. In september 2019 zullen nog eens negen rechters worden benoemd. Het EP wilde alleen onder voorwaarden instemmen, en heeft bedongen dat de lidstaten zich verbinden aan de benoeming van een gelijk aantal vrouwelijke en mannelijke rechters. Daarnaast moet het EU-Hof de effecten van uitbreiding op werklast en kosten evalueren. Dit is de uitkomst van de besprekingen tussen het EU-Hof, EP, Commissie en Raad (een quadriloog) naar aanleiding van de amendementen die waren door het EP voorgesteld. De verordening moet nu door de Raad worden vastgesteld en zal waarschijnlijk op 1 januari 2016 in werking treden. Daarmee is dan formeel over de eerste fase van de uitbreiding besloten. Voor de precieze uitwerking van de tweede en derde fase zal het Hof nog voorstellen presenteren.

Update: Op 24 december 2015 verscheen in het EU-Publicatieblad Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.