EU-Actieplan tegen financiële steun terrorisme

Contentverzamelaar

EU-Actieplan tegen financiële steun terrorisme

Aanscherping van de witwasrichtlijn en bestrijding van de handel in legale en illegale goederen. Daarmee moeten de financiële inkomstenbronnen van terroristen worden drooggelegd,. Dat stelt de Europese Commissie voor in een actieplan dat uiterlijk in 2017 moet worden verwezenlijkt.

Op 3 februari 2016 presenteerde de Europese Commissie een actieplan om de financiering van terrorisme te bestrijden. Het plan kent twee specifieke doelstellingen.

In de eerste plaats beoogt het actieplan terroristen te lokaliseren door het volgen van financiële stromen en te voorkomen dat terroristen financiële middelen verplaatsen. In die context heeft de Commissie in december 2015 reeds een voorstel gedaan, namelijk de EU-richtlijn betreffende de bestrijding van terrorisme. Daarnaast zal de Commissie een wijzigingen voorstellen op de EU-witwasrichtlijn, om de mogelijkheden om terroristen te traceren met behulp van controle op financiële stromen te verbeteren. Daartoe zal onder meer een lijst van landen worden voorgesteld, waar de controle op dergelijke financiële middelen en stromen niet afdoende is en waarop specifieke verplichte controle moet worden toegepast. Daarnaast wil de Commissie, onder meer, dat ook virtuele inkomstenbronnen onder de reikwijdte van de Witwasrichtlijn gebracht worden, zodat op dergelijke inkomstenbronnen meer controle wordt uitgeoefend.

In de tweede plaats wil het actieplan verhinderen dat terroristen inkomstenbronnen opbouwen en de capaciteit om dergelijke inkomsten te genereren verminderen. In die context wil de Commissie de mogelijkheden voor terroristische organisaties om te handelen legale goederen te bestrijden. Daarvoor wil de Commissie voorstellen de bevoegdheden van de douane- autoriteiten te verruimen. Daarnaast is de Commissie van plan om de illegale handel in cultureel erfgoed en beschermde diersoorten te bestrijden en de reikwijdte van bestaande wetgeving te verruimen.

De maatregelen zullen spoedig worden voorgesteld. Het streven is om alle voorgestelde actiepunten eind 2017 te voltooien, volgens het tijdspad dat de Commissie voor ogen heeft.