EU-ambassadeurs stemmen in met wijziging detacheringsrichtlijn

Contentverzamelaar

EU-ambassadeurs stemmen in met wijziging detacheringsrichtlijn

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. Dat is het belangrijkste doel van de wijziging van de detacheringsrichtlijn waarmee het comité van EU-ambassadeurs (coreper) heeft ingestemd. De uiteindelijke aanneming van de richtlijn volgt in een later stadium, zodra het Europees Parlement de wetgeving heeft aanvaard.

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. Dat is het belangrijkste doel van de wijziging van de detacheringsrichtlijn waarmee het comité van EU-ambassadeurs (coreper) heeft ingestemd. De uiteindelijke aanneming van de richtlijn volgt in een later stadium, zodra het Europees Parlement de wetgeving heeft aanvaard.

De EU wil de regels voor gedetacheerde werknemers herzien om tot een billijk evenwicht tussen arbeidsrechten en de vrijheid van dienstverlening te komen. Een gedetacheerde werknemer wordt door zijn werkgever naar een andere EU-lidstaat uitgezonden om daar op tijdelijke basis een dienst te verrichten.

De ambassadeurs bij de EU hebben op 11 april 2018 de compromistekst goedgekeurd over de herziening van de detacheringsrichtlijn waarover met het Europees Parlement was onderhandeld.

De richtlijn moet meer bepaald leiden tot billijke beloning en een gelijk speelveld tussen detacherende en lokale bedrijven in het ontvangende land, zonder afbreuk te doen aan het vrije verkeer van diensten.

De nieuwe richtlijn bepaalt onder meer dat:

  • gedetacheerde werknemers vanaf dag 1 dezelfde beloning krijgen als plaatselijke werknemers van de ontvangende lidstaat, en dat de regels inzake toeslagen worden verduidelijkt
  • langdurige detacheringen worden ingevoerd: werknemers kunnen na 12 maanden langdurig worden gedetacheerd, eerst met een verlenging voor 6 maanden - daarna valt de gedetacheerde werknemer onder vrijwel alle aspecten van het arbeidsrecht van het ontvangende land
  • het aantal mogelijke collectieve overeenkomsten stijgt
  • uitzendbedrijven gedetacheerde werknemers dezelfde voorwaarden moeten bieden als die welke gelden voor uitzendkrachten die in dienst zijn genomen in de lidstaat waar het werk wordt verricht
  • de samenwerking inzake fraude en misbruik in verband met detachering wordt opgevoerd

De termijn voor de omzetting en de datum van toepassing liggen 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn.

Wat de internationale vervoerssector betreft, zullen de bepalingen van deze richtlijn van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van de nog te verschijnen sectorspecifieke wetgeving.

Detachering van werknemers: Raad bevestigt compromis met Europees Parlement (persmededeling, 11 april 2018)

Op 23 oktober 2017 bereikte de Raad een algemene oriëntatie (voorlopig standpunt) bereikt over de wijziging van de richtlijn van 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers.

Dankzij het akkoord kon de Raad in onderhandeling met het Europees Parlement treden volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Detachering in cijfers

  • In 2014 waren er 1,9 miljoen gedetacheerde werknemers in de EU
  • Het cijfer van 2014 lag meer dan 40% hoger dan dat van 2010
  • 30% van de door de Commissie geraadpleegde kleine en middelgrote ondernemingen meldden problemen met de bestaande regelgeving inzake gedetacheerde werknemers, bijvoorbeeld administratieve rompslomp en heffingen

Bron: Europese Commissie

Waarom is dit belangrijk?

Het overkoepelende doel van de nieuwe regels voor gedetacheerde werknemers is "gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek", zoals aangegeven in het betreffende voorstel van de Europese Commissie.

Voorstel van de Europese Commissie inzake nieuwe regels voor gedetacheerde werknemers

Als de voorstellen worden aangenomen, is de EU beter gewapend tegen misbruiken zoals sociale dumping, waarbij voor verschillende categorieën werknemers een andere beloning en een andere sociale bescherming gelden, wat voor oneerlijke concurrentie zorgt.

Hoewel ze slechts 0,7% van de totale tewerkstelling in de EU uitmaken, bevorderen gedetacheerde werknemers de grensoverschrijdende verlening van diensten in de hele interne markt. Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening worden gedetacheerde werknemers ingezet.

Achtergrond

Het akkoord in de Raad over de herziening van de regels voor gedetacheerde werknemers kwam er na meer dan anderhalf jaar onderhandelen tussen de delegaties van de lidstaten.

Deze richtlijn vormt een aanvulling op een eerdere richtlijn tot handhaving van de regels van 1996. In 2014 nam de Raad een richtlijn aan die tot doel had de rechten van werknemers te bevorderen, grensoverschrijdende dienstverlening te vergemakkelijken en fraude te bestraffen.

De onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over de nieuwe regels voor gedetacheerde werknemers begonnen in november 2017. Op 1 maart 2018 werd in Brussel een gemeenschappelijke verklaring over de herziening van de detacheringsrichtlijn afgelegd. De verklaring volgde na intensieve besprekingen, waarbij de onderhandelaars tot een gezamenlijke interpretatie kwamen over de grote lijnen van een mogelijk akkoord over de herziening van de detacheringsrichtlijn.

(Bron: Raad