EU bekrachtigt klimaat-akkoord

Contentverzamelaar

EU bekrachtigt klimaat-akkoord

Om duidelijk te maken dat de EU zich inspant om een bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering hebben het Europees Parlement, de Raad en de EU-lidstaten deze week razendsnel overeenstemming bereikt over de sluiting van het Verdrag van Parijs. De bekrachtiging heeft inmiddels op tijd kunnen plaatsvinden om de EU mee aan tafel te laten zitten in de komende onderhandelingen over de uitwerking van het verdrag.

De Raad heeft op 4 oktober 2016 het besluit tot bekrachtiging van de Overeenkomst van Parijs door de EU vastgesteld. Deze overeenkomst vormt het kader voor wereldwijde actie inzake klimaatverandering.

Na de positieve uitslag van de stemming in het Europees Parlement , heeft de Raad het besluit via een schriftelijke procedure vastgesteld. Het besluit is op 6 oktober nedergelegd bij de secretaris-generaal van de VN, die de depositaris is van de Overeenkomst van Parijs. De bekrachtiging door de EU is op het ogenblik van de nederlegging van het besluit van kracht geworden.

De lidstaten die hun nationale procedures hebben afgerond, zullen de overeenkomst samen met de EU bekrachtigen (=ratificeren). De andere lidstaten volgen zo spoedig mogelijk daarna. Normaal gesproken zouden EU en alle lidstaten tezamen het verdrag ratificeren. Dan kunnen alle verplichtingen uit het verdrag ook gezamenlijk worden nagekomen.

Er is nu voor deze gesplitste aanpak gekozen om de EU en de lidstaten die al klaar zijn met hun nationale procedures in november deel te laten nemen aan de eerste bijeenkomst van partijen bij het akkoord van Parijs om de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten vast te stellen.

De overeenkomst treedt in werking 30 dagen na bekrachtiging door ten minste 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor ten minste 55% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Door de bekrachtiging van de EU is deze drempel nu gehaald.