EU-blokkeringsverordening ter ondersteuning van kernakkoord met Iran treedt in werking

Contentverzamelaar

EU-blokkeringsverordening ter ondersteuning van kernakkoord met Iran treedt in werking

Nu de eerste reeks Amerikaanse sancties tegen Iran opnieuw van kracht wordt, is op 7 augustus de geactualiseerde blokkeringsverordening van de EU in werking getreden om de effecten te verminderen van die sancties op de belangen van EU-ondernemingen die legitiem zaken doen met Iran.

Aan het EU-persbericht IP/18/4805 wordt het volgende ontleend:

De geactualiseerde blokkeringsverordening is onderdeel van de steun van de Europese Unie aan de voortgezette volledige en daadwerkelijke uitvoering van het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA) - het kernakkoord met Iran - onder meer door het behouden van de handels- en economische betrekkingen tussen de EU en Iran, die werden genormaliseerd toen als onderdeel van het JCPOA de sancties werden opgeheven die waren opgelegd in verband met de nucleaire activiteiten van Iran.

Op 6 juni 2018 is de Commissie begonnen met de actualisering van de blokkeringsverordening door deze uit te breiden tot de door de VS opnieuw ingestelde extraterritoriale sancties tegen Iran. Vervolgens beschikten het Europees Parlement en de Raad over een toetsingstermijn van twee maanden. Aangezien geen van beide bezwaar heeft gemaakt, wordt de actualisering gepubliceerd en treedt zij op 7 augustus in werking

Meer over de blokkeringsverordening

Met de blokkeringsverordening kunnen EU-operatoren schade die uit extraterritoriale sancties van de VS voortvloeit, verhalen op de personen die de schade veroorzaken en worden daarop gebaseerde uitspraken van buitenlandse rechtbanken nietig verklaard wat betreft hun toepassing in de EU. Het wordt personen in de EU ook verboden deze sancties na te leven, tenzij zij daar uitzonderlijk toestemming voor krijgen van de Commissie in het geval dat niet-naleving hun belangen of de belangen van de Unie ernstig zou schaden. De toestemming wordt verleend op basis van criteria die eveneens op 7 augustus worden bekendgemaakt.

Om EU-ondernemingen te helpen bij de tenuitvoerlegging van de geactualiseerde blokkeringsverordening, zal de Commissie ook een leidraad publiceren ter verduidelijking van de rechtshandelingen.

Volgende stappen

De Europese Unie houdt vast aan de voortzetting van de volledige en doeltreffende uitvoering van het JCPOA, zolang ook Iran zijn verbintenissen op nucleair gebied nakomt. De opheffing van sancties in verband met nucleaire activiteiten, waardoor de handels- en economische betrekkingen met Iran kunnen worden genormaliseerd, is een essentieel onderdeel van het JCPOA. Tegelijk blijft de Europese Unie ook samenwerken met de Verenigde Staten, een cruciale partner en bondgenoot.

De Europese Unie werkt ook nauw samen met lidstaten en andere partners aan concrete maatregelen voor het behoud van de samenwerking met Iran in belangrijke economische sectoren, met name de bancaire en financiƫle sector, handel en investeringen, olie en vervoer.

Achtergrond

Op 8 mei besloot de Amerikaanse president Trump tot terugtrekking van de Verenigde Staten uit het JCPOA en tot herinvoering van alle sancties die als gevolg van het actieplan waren opgeheven. De Amerikaanse sancties worden opnieuw van kracht na een "afwikkelingsperiode" van 90 dagen (die eindigt op 6 augustus 2018) voor sommige sancties en 180 dagen (die eindigt op 4 november 2018) voor andere.

Op 18 mei heeft de Europese Commissie maatregelen getroffen om de belangen te beschermen van Europese bedrijven die in Iran investeren en om de EIB in staat te stellen activiteiten in Iran te financieren, daarmee blijk gevende van het voornemen van de EU om vast te houden aan het JCPOA.

Op 6 juni hechtte de Europese Commissie haar goedkeuring aan de actualiseringen van de blokkeringsverordening en van het mandaat van de EIB voor externe leningen, die na de toetsingstermijn van twee maanden op 7 augustus in werking treden.

Op 6 juli vond in Wenen een door hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini voorgezeten vergadering op ministerieel niveau van de gezamenlijke commissie van het JCPOA plaats, waaraan de EU, E3 (Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk), Rusland, China en Iran deelnamen. Alle overblijvende partijen herhaalden hun bereidheid om het kernakkoord volledig te blijven uitvoeren. Zij ondersteunden de recente inspanningen om de handels- en economische betrekkingen met Iran te normaliseren en namen nota van de actualisering van de blokkeringsverordening om EU-ondernemingen te beschermen.

Meer informatie