EU-Hof: het tekort aan luchthavenpersoneel voor het inladen van bagage dat een langdurige vertraging van een vlucht veroorzaakte kan een buitengewone omstandigheid vormen

Contentverzamelaar

EU-Hof: het tekort aan luchthavenpersoneel voor het inladen van bagage dat een langdurige vertraging van een vlucht veroorzaakte kan een buitengewone omstandigheid vormen

Het feit dat er onvoldoende personeel is bij de luchthavenexploitant die verantwoordelijk is voor het inladen van de bagage in de vliegtuigen, kan een "buitengewone omstandigheid" vormen in de zin van de EU-Verordening over rechten inzake compensatie van en bijstand aan luchtreizigers bij vertraging van vluchten. Dat is de uitspraak van het EU-Hof naar aanleiding van vragen van de Duitse rechter.

Het gaat om de uitspraak van het EU-Hof van 16 mei 2024 in zaak C-405/23 (Touristic Aviation Services).

Achtergrond
In 2021 liep de aankomst van een door de maatschappij Touristic Aviation Services (TAS) uitgevoerde vlucht vanuit Keulen-Bonn (Duitsland) met bestemming het Griekse eiland Kos een vertraging op van 3 uur en 49 minuten. Er waren verschillende redenen voor die vertraging, maar het was vooral te wijten aan een tekort aan personeel op de luchthaven van Keulen-Bonn om de bagage in het vliegtuig te laden.

Een aantal passagiers die door die vertraging werden getroffen, hebben hun mogelijke rechten op compensatie overgedragen aan Flightright. Die vennootschap heeft bij de Duitse rechterlijke instanties een vordering tegen TAS ingesteld, stellende dat die vertraging aan TAS kon worden toegerekend en niet door buitengewone omstandigheden kon worden verklaard.

Volgens het EU-recht (Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten) is een luchtvaartmaatschappij niet verplicht compensatie te betalen voor een langdurige vertraging, dat wil zeggen een vertraging van meer dan drie uur, indien zij kan aantonen dat de vertraging het gevolg was van "buitengewone omstandigheden" die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden.

De Duitse rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, vraagt het EU-Hof of het personeelstekort van de luchthavenexploitant die verantwoordelijk is voor het inladen van de bagage in de vliegtuigen, een "buitengewone omstandigheid" kan vormen.

EU-Hof
Het EU-Hof beantwoordt de vraag bevestigend: het feit dat er onvoldoende personeel is bij de luchthavenexploitant die verantwoordelijk is voor het inladen van de bagage in de vliegtuigen, kan een "buitengewone omstandigheid" vormen.

Een "buitengewone omstandigheid" doet zich volgens het EU-Hof voor wanneer, ten eerste, de gebeurtenis naar haar aard of oorsprong niet inherent is aan de normale uitoefening van de activiteit van de luchtvaartmaatschappij en, ten tweede, zich aan haar feitelijke controle onttrekt.

Het staat volgens het EU-Hof aan de Duitse rechter om te beoordelen of aan deze twee voorwaarden is voldaan. Daartoe zal hij in de eerste plaats moeten nagaan of in casu de tekortkomingen bij het laden van de bagage als algemene tekortkomingen moeten worden aangemerkt. Indien dit het geval is, kunnen deze tekortkomingen geen gebeurtenis vormen die inherent is aan de normale uitoefening van de activiteit van de luchtvaartmaatschappij. In de tweede plaats moet de Duitse rechter nagaan of deze tekortkomingen buiten de macht van TAS vielen. Dit zou met name niet het geval zijn indien TAS daadwerkelijk controle kon uitoefenen over de luchthavenexploitant.

Zelfs indien de Duitse rechter zou oordelen dat het betrokken personeelstekort een "buitengewone omstandigheid" vormt, zou TAS, om te worden vrijgesteld van haar verplichting om de passagiers compensatie te betalen, ook moeten aantonen dat die omstandigheid zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet had kunnen worden vermeden, en dat zij alle op de situatie afgestemde maatregelen heeft getroffen om de daaruit voortvloeiende gevolgen te verhelpen.

Meer informatie:
Persbericht Curia
ECER-dossier: Vervoer