EU-kader voor screening van buitenlandse directe investeringen

Contentverzamelaar

EU-kader voor screening van buitenlandse directe investeringen

De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd voor de totstandbrenging van een Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie. Tegelijkertijd zal de Commissie beginnen met een gedetailleerde analyse van de stromen buitenlandse directe investeringen naar de EU. Ook wil zij een coördinatiegroep met de lidstaten oprichten om de gezamenlijke strategische overwegingen en oplossingen op het gebied van buitenlandse directe investeringen in kaart te helpen brengen.

De investeringsregelingen van de EU behoren tot de meest open ter wereld. Openheid ten aanzien van buitenlandse investeringen is in de EU-Verdragen verankerd. In sommige gevallen kan het echter zijn dat buitenlandse investeerders met de overname van strategische activa streven naar zeggenschap over of invloed op Europese ondernemingen met activiteiten die van cruciaal belang zijn voor onze veiligheid en openbare orde. Dat kunnen onder meer activiteiten zijn die verband houden met het exploiteren of leveren van kritieke technologieën, infrastructuur, grondstoffen of gevoelige informatie. Via overnames door buitenlandse overheidsbedrijven of door de overheid beheerde bedrijven op deze strategische gebieden kunnen derde landen die activa niet alleen inzetten ten koste van de technologische voorsprong van de EU, maar ook om onze veiligheid of openbare orde in gevaar te brengen, aldus de Commissie.

De Commissie stelt daarom een nieuw juridisch kader voor om Europa in staat te stellen zijn essentiële belangen te vrijwaren. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Een Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen die de lidstaten uitvoeren met het oog op de veiligheid of de openbare orde, met inbegrip van transparantieverplichtingen, de regel van gelijke behandeling van buitenlandse investeringen van verschillende oorsprong en de verplichting om te voorzien in adequate beroepsmogelijkheden ten aanzien van in het kader van deze evaluatiemechanismen aangenomen besluiten.
  • Een mechanisme voor samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie. Het mechanisme kan worden geactiveerd wanneer een specifieke buitenlandse investering in één of meerdere lidstaten van invloed kan zijn op de veiligheid of de openbare orde in een andere lidstaat.
  • Screening door de Europese Commissie met het oog op de veiligheid of de openbare orde in gevallen waarin buitenlandse directe investeringen in de lidstaten van invloed kunnen zijn op projecten of programma's die van belang zijn voor de Unie. Hierbij gaat het onder meer om projecten en programma's op het gebied van onderzoek (Horizon 2020), ruimte (Galileo), vervoer (trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T)), energie (TEN-E) en telecommunicatie.

 

Meer info: