EU-Rekenkamer: actiever case-management door EU-Hof nodig

Contentverzamelaar

EU-Rekenkamer: actiever case-management door EU-Hof nodig

De behandeling van zaken door het EU-Hof kan beter en de verouderde IT-systemen moeten worden vervangen. Dat beveelt de Europese Rekenkamer aan in een rapport dat een unieke blik achter de schermen van het EU-Hof biedt.

De behandeling van zaken door het EU-Hof kan beter en de verouderde IT-systemen moeten worden vervangen. Dat beveelt de Europese Rekenkamer aan in een rapport dat een unieke blik achter de schermen van het EU-Hof biedt.

In het onderzoeksrapport doet de Europese Rekenkamer verslag van haar onderzoek naar de vraag of de procedures van het EU-Hof de efficiënte behandeling van zaken bevorderden en in het bijzonder of zaken sneller konden worden afgedaan. De controleurs hadden daarbij niet tot alle informatie toegang, omdat het EU-Hof sommige informatie aan de ‘geheimhouding van de beraadslagingen’ onderworpen achtte. De controleurs hebben vastgesteld dat het EU-Hof aanmerkelijke organisatorische en procedurele maatregelen heeft getroffen om de behandeling van zaken en de rapportages te verbeteren. Het betreft met name monitoringsinstrumenten zoals indicatieve termijnen per processtap. De gemiddelde procesduur is daardoor afgenomen. Eind 2016 was de gemiddelde procesduur afgenomen, een ontwikkeling die al voor uitbreiding van het aantal rechters bij het Gerecht was ingezet.

De EU Rekenkamer is van mening dat het beheer van zaken beter kan. Volgens haar zijn de huidige indicatieve termijnen die het Hof gebruikt voor het monitoren van de verschillende soorten rechtszaken te algemeen.  Deze zouden eerder moeten worden afgestemd op de afzonderlijke zaken, waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit, werkbelasting, benodigde middelen en de beschikbaarheid van personeel. Daarnaast stelt zij vast dat de door het Hof gebruikte IT-systemen oud en te complex zijn geworden en geen geïntegreerd systeem ter ondersteuning ten behoeve van het beheer van zaken biedt. Het EU-Hof heeft wel het doel om op de langere termijn een geïntegreerde IT-aanpak te ontwikkelen om de efficiëntie te verbeteren. Ook is binnen het EU-Hof overwogen om een kosten-batenanalyse uit te voeren van de mogelijkheid om de beraadslagingstaal bij het Gerecht uit te breiden tot andere talen dan het Frans, zoals het Engels en het Duits.

Het Hof heeft in reactie op het rapport aangegeven dat het de aanbevelingen zal meenemen in zijn permanente reflectie over de optimalisering van de werkwijze. Het verwelkomt met name de aanbevelingen om gedetailleerdere statistieken te publiceren, een geïntegreerd informaticasysteem in te voeren en de lidstaten erop te wijzen dat leden van de instelling van wie de ambtstermijn eindigt, zo snel mogelijk moeten worden vervangen.

De Europese Rekenkamer heeft dit doelmatigheidsonderzoek naar de efficiëntie en de instrumenten om die te bevorderen uitgevoerd mede in antwoord op een vraag daarnaar van het Europees Parlement. Zij heeft dit onderzoek verricht aan de hand van een steekproef van dertig zaken bij het Hof en dertig bij het Gerecht. Ook heeft zij de duur van de belangrijkste fasen geanalyseerd van ongeveer 2 800 rechtszaken die in 2014 en 2015 door het Hof van Justitie en het Gerecht werden afgesloten, dit is 90 % van in die periode afgesloten zaken. Daarnaast heeft ze de rechters, hun medewerkers en griffies geïnterviewd. Het rapport geeft daardoor een unieke blik achter de schermen van de werkzaamheden van het EU-Hof en de totstandkoming van zijn rechtspraak.

De Europese Rekenkamer is een instelling van de Europese Unie. Het is de onafhankelijk externe controleur van de EU-financiën. Zij controleert middelen juist worden geboekt, of zij in overeenstemming met de betrokken wet- en regelgeving worden ingezameld en uitgegeven, en of kostenefficiëntie is bereikt.

Meer info: