Eurobarometer over dierenwelzijn gepubliceerd

Contentverzamelaar

Eurobarometer over dierenwelzijn gepubliceerd

Uit de Barometer blijkt dat de bescherming van het welzijn van dieren van essentieel belang is voor de Europeanen. De Europese Commissie zet zich in voor dierenwelzijn en verbetert geleidelijk het leven van dieren door vaststelling van hoogstaande wettelijke normen inzake dierenwelzijn.

Het gaat om de op 19 oktober 2023 gepresenteerde resultaten van de Eurobarometer over dierenwelzijn.

Achtergrond

De speciale Eurobarometer-enquête (nr. 533) werd georganiseerd in maart 2023. In totaal werden  26 376 respondenten  uit de 27 EU-lidstaten en uit verschillende sociale en demografische groepen geïnterviewd.

De “van boer tot bord”-strategie, die centraal staat bij de Europese Green Deal, heeft als doel de voedselketen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. De verbetering van de EU-normen inzake dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van deze strategie. De Commissie werkt intensief aan een herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van alle belanghebbenden in de toeleveringsketen. Het voorstel inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, een van de vier onderdelen van de wetgeving, is het verst gevorderd en zal in december 2023 worden gepresenteerd. In 2021 reageerde de Commissie ook positief op het Europees burgerinitiatief “End the Cage Age” waarin werd opgeroepen tot een verbod op het gebruik van kooien voor het houden van verschillende diersoorten in intensieve landbouwsystemen.

Uitkomsten Barometer
Een grote meerderheid van de Europeanen (84 procent) meent dat het welzijn van  landbouwhuisdieren  beter moet worden beschermd in hun land dan nu het geval is. 83 procent is voorstander van een beperking van de  transporttijd  van dieren. 74 procent van de respondenten is voorstander van een betere bescherming van het welzijn van  gezelschapsdieren  in hun land.

Meer dan 90 procent van de Europeanen is van mening dat landbouw- en fokpraktijken aan  ethische basiseisen  moeten voldoen, zoals het bieden van voldoende ruimte aan dieren, voldoende voedsel en water, een omgeving die is aangepast aan hun behoeften en het waarborgen van een goede behandeling. Er bestaat grote bezorgdheid over het  welzijn van dieren in slachthuizen .

Driekwart van de respondenten vindt het doden van mannelijke kuikens na de geboorte onaanvaardbaar. Een overweldigende meerderheid is voorstander van een verbod op het snijden van bepaalde lichaamsdelen van dieren (zoals staarten, oren, snavels), tenzij strikt noodzakelijk en met verdoving. Wat de  pelsdierhouderij  betreft, is 57 procent van de ondervraagden van mening dat deze strikt moet worden verboden in de EU, terwijl 32 procent van mening is dat zij alleen onder betere welzijnsomstandigheden kan worden behouden.

Over de invoer van levensmiddelen uit landen die geen lid zijn van de EU, is 84 procent van mening dat de huidige situatie op het gebied van dierenwelzijn moet veranderen. Hetzij door de  EU-regels inzake dierenwelzijn toe te passen op de invoer van levensmiddelen , hetzij door levensmiddelen te  etiketteren  volgens de geldende normen.

Hoewel de interviews in maart 2023 werden gehouden (toen de voedselprijzen al zeer hoog waren als gevolg van de inflatie), gaf 60 procent van de respondenten aan dat zij  bereid zouden zijn meer te betalen  voor producten die afkomstig zijn van diervriendelijke landbouwsystemen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Landbouw
ECER-dossier : Klimaat en Milieu
ECER-bericht: Nieuwe regels over bescherming dierenwelzijn tijdens transport over zee (21 februari 2023)