Europees asielrecht na de uitspraken in MSS en NS: quo vadis?

Contentverzamelaar

Europees asielrecht na de uitspraken in MSS en NS: quo vadis?

Op dinsdag 19 juni a.s. organiseert het ministerie van BZK een seminar over EU asielrecht en mensenrechten, mede n.a.v. de recente uitspraken van het EHRM (MSS) en HvJ (NS). Hoofdthema: wat zijn de juridische en beleidsmatige implicaties van deze uitspraken voor de systematiek van wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen waarop een groot deel van EU samenwerking, waaronder op het gebied van asiel- en migratie, gestoeld is?

Met de EHRM-uitspraak in M.S.S. tegen Belgiƫ en Griekenland (no. 30696/09) en de Hof van Justitie-uitspraak N.S. tegen VK (C- 411/10) uit 2011 gaven de Europese rechters belangrijke richting aan uitvoering van het Europese asielrecht.

Bij uitvoering van het gezamenlijk Europese asielbeleid zijn Staten enerzijds gebonden aan mensenrechtelijke bepalingen, zoals het folterverbod (artikel 3 EVRM, artikel 4 EU Handvest). Anderzijds dienen zijn de Dublinverordening getrouw uit te voeren. Hierin wordt geregeld dat asielzoekers die in een ander Europees land een asielaanvraag hebben gedaan in principe op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel weer worden overgedragen aan die lidstaat om zo asielaanvragen in verschillende landen te voorkomen.

Zowel het EHRM als het HvJ heeft nu invulling gegeven aan de mensenrechtelijke grenzen waarbinnen uitvoering kan worden gegeven aan het interstatelijk vertrouwensbeginsel. In het bijzonder, wanneer en zolang niet kan worden gegarandeerd dat de lidstaat die verantwoordelijk is voor inhoudelijke behandeling van de asielaanvraag de mensenrechtelijke bepalingen daadwerkelijk respecteert, kunnen volgens de rechters geen Dublin-claimanten worden overgedragen.

Maar zijn de uitspraken juridisch gezien helemaal eenduidig? En welke praktische consequenties heeft deze rechterlijke lijn? Doel van de Juridisch Forum bijeenkomst is om openstaande juridische en beleidsvragen te benoemen, en oplossingsrichtingen te verkennen.

Programma

Datum: 19 juni 2012
Locatie: Herengracht 17 te Den Haag (Bibliotheek)
Tijdstip: 14:30-17:00 (aansluitend borrel)

14.30 Opening dagvoorzitter
14.40 Maarten den Heijer: De uitspraken in MSS en NS
15.00 Hemme Battjes: Wederzijds vertrouwen en bescherming van mensenrechten na MSS en NS
15.20 Discussie met de zaal
15.40 Pauze
16.00 Time Kapteijn: Implementatie van MSS en NS in beleid
16.20 Discussie met de zaal
17.00 Borrel

Aanmelden via JuridischForum@minbzk.nl