Europees Parlement keurt hervorming heffingen goederenvervoer over de weg goed

Contentverzamelaar

Europees Parlement keurt hervorming heffingen goederenvervoer over de weg goed

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor een overeenkomst met de EU-lidstaten over de actualisering van regels die bepalen welke heffingen EU-lidstaten kunnen opleggen aan vrachtwagens, bussen, bestelwagens en personenauto's die gebruik maken van de wegen van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V). EU-lidstaten worden niet gedwongen heffingen op te leggen aan voertuigen die van hun wegen gebruik maken, maar als ze dat willen doen, moeten ze de EU-regels volgen.

Het gaat om het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuur-voorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ( COM(2017) 275 final van 31 mei 2017). Volgens het aangenomen voorstel zullen de tolwegenheffingen voor vrachtwagens verschuiven van een op tijd gebaseerde heffing naar een op afstand  of daadwerkelijk gereden aantal kilometers gebaseerde heffing. De verwachting is dat het principe dat de vervuiler en de gebruiker betaalt, hierdoor beter zal werken.
 

De lidstaten zullen binnen acht jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regels geleidelijk de "vignetten" (tijdgerelateerde wegenheffingen) voor zware voertuigen (vrachtwagens, vrachtwagens en bussen) op het TEN-T-kernnetwerk moeten afschaffen en tol gaan heffen (op basis van de afgelegde afstand). De afschaffing van het vignettensysteem moet de transportwereld aanmoedigen om schone voertuigen te gaan gebruiken. Lidstaten kunnen wel vignetten behouden voor specifieke delen van het TEN-T netwerk, indien zij kunnen aantonen dat een nieuwe wijze van heffing niet in verhouding zou staan tot de verwachte inkomsten. Ook wordt een eendagsvignet ingevoerd voor alle in het verkeer zijnde voertuigen. Idee is dat hierdoor reizigers op doorreis een eerlijke prijs voor hun reis zullen betalen, hetgeen een positieve ontwikkeling voor het toerisme is.

Om een ruimer en groener gebruik van milieuvriendelijkere voertuigen aan te moedigen, moeten EU-lidstaten vanaf 2026 verschillende wegenheffingen invoeren op basis van de CO2-uitstoot voor vrachtwagens en bussen, en van de milieuprestaties voor bestelwagens en minibussen. Ook moeten de tarieven voor voertuigen met een nulemissie of lage emissie aanzienlijk worden verlaagd.

Volgens de nieuwe regels zullen vignetten voor kortere periodes geldig zijn (een dag, een week of 10 dagen) en kunnen voor personenauto's prijsplafonds worden opgelegd, om ervoor te zorgen dat occasionele bestuurders uit andere EU-landen eerlijk worden behandeld. EU-landen die bereid zijn een heffing op te leggen aan lichtere voertuigen, zoals bestelwagens, minibussen en personenauto's, zullen nog steeds kunnen kiezen tussen een tol- of een vignetsysteem.

Lidstaten moeten drie jaar na de inwerkingtreding van de regels publiekelijk verslag uitbrengen over de tolgelden en gebruiksrechten die op hun grondgebied worden geheven, inclusief informatie over de manier waarop zij deze inkomsten gebruiken. Achtergrondgedachte is dat de inkomsten uit deze heffingen bijdragen aan duurzaam vervoer, infrastructuur en mobiliteit.

De nieuwe regels zullen in werking treden 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten krijgen daarna twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op de toepassing van de nieuwe regels en om de nieuwe regels te implementeren.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europees Parlement
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: vervoer