Europese Arbeidsautoriteit gestart met werkzaamheden

Contentverzamelaar

Europese Arbeidsautoriteit gestart met werkzaamheden

Met een openingsplechtigheid en de eerste vergadering van de raad van bestuur is de Europese Arbeidsautoriteit als het jongste EU-agentschap op 16 oktober 2019 met haar werkzaamheden begonnen. Om de handhaving van de EU-regels op het gebied van arbeidsmobiliteit zoals detachering en de coördinatieregels van de nationale socialezekerheidsstelsels te vergemakkelijken, heeft de Commissie in 2017 voorgesteld een nieuwe autoriteit op te richten om de gestructureerde samenwerking en uitwisseling tussen de bevoegde nationale autoriteiten te versterken. Twee jaar later is nu het openingsschot in Brussel gevuurd. De Autoriteit zal uiteindelijk in Bratislava gevestigd worden.

Ongeveer 17,5 miljoen Europese burgers wonen of werken momenteel in een andere lidstaat – twee keer zoveel als tien jaar geleden. Er zijn ook miljoenen bedrijven grensoverschrijdend actief.

De EU heeft uitgebreide wetgeving met betrekking tot verschillende aspecten van mobiliteit ontwikkeld, die de Commissie-Juncker de afgelopen jaren heeft herzien en verbeterd. De EU heeft met name de regels inzake de detachering van werknemers herzien, waarbij het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats is vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een definitief akkoord over de voorgestelde herziene regels met betrekking tot de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Om de handhaving van de regels te vergemakkelijken heeft de Commissie voorgesteld een nieuwe autoriteit op te richten om de gestructureerde samenwerking en uitwisseling tussen de bevoegde nationale autoriteiten te versterken.

De Europese Arbeidsautoriteit streeft de volgende doelstellingen na:

  • de toegang tot informatie en diensten voor burgers en bedrijven met betrekking tot hun rechten en plichten vergemakkelijken;
  • de samenwerking tussen de lidstaten bij de handhaving van het relevante Unierecht bevorderen, onder meer door gecoördineerde en gezamenlijke inspecties te vergemakkelijken en zwartwerk aan te pakken;
  • bemiddelen bij het zoeken naar oplossingen voor grensoverschrijdende geschillen.

De activiteiten van de Europese Arbeidsautoriteit hebben betrekking op de regels inzake arbeidsmobiliteit: vrij verkeer van werknemers en de detachering van werknemers, coördinatie van de sociale zekerheid en specifieke wetgeving voor de sector wegvervoer.

Op EU-niveau zullen geen nieuwe bevoegdheden worden gecreëerd en de lidstaten zullen volledig verantwoordelijk blijven voor de handhaving van de arbeids- en socialezekerheidsregels. De meerwaarde van de Autoriteit bestaat erin dat ze de samenwerking tussen de lidstaten zal vergemakkelijken, bestaande structuren zal stroomlijnen en operationele steun zal verlenen met het oog op een efficiëntere handhaving van de regels. De burgers, het bedrijfsleven en de nationale autoriteiten zullen hierbij baat vinden. Met name voor de nationale autoriteiten zal de Arbeidsautoriteit de samenwerking op het gebied van arbeidsmobiliteit verbeteren door in een permanente EU-structuur te voorzien op basis van door de lidstaten bij de Europese Arbeidsautoriteit gedetacheerde nationale verbindingsambtenaren. Dankzij de Autoriteit kunnen ook middelen worden gebundeld voor gemeenschappelijke activiteiten, zoals de organisatie van gezamenlijke inspecties of de opleiding van nationaal personeel om grensoverschrijdende zaken te behandelen.

Totstandkoming

Na de toespraak van Commissievoorzitter Juncker over de Staat van de Unie 2017 heeft de Commissie in maart 2018 een voorstel voor een verordening tot oprichting van de Autoriteit ingediend. Het Europees Parlement en de Raad hebben het voorstel op 20 juni 2019 formeel goedgekeurd. De raad van bestuur van de Autoriteit bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de Commissie, de sociale partners op EU-niveau en het Europees Parlement en uit waarnemers uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en van andere EU-agentschappen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken.

Op 17 oktober 2019 zijn zij voor het eerst bijeengekomen om standpunten over het initiële werkprogramma uit te wisselen en de nodige besluiten goed te keuren om de werkzaamheden van de Autoriteit op te starten. De Autoriteit is haar werkzaamheden in Brussel begonnen en zal geleidelijk de nodige financiële en personele middelen opbouwen met een beoogd jaarbudget van 50 miljoen euro en 140 personeelsleden in 2024. Op 13 juni 2019 zijn de lidstaten overeengekomen dat de Europese Arbeidsautoriteit uiteindelijk in Bratislava zal worden gevestigd.

 

Meer informatie

MEMO: European Labour Authority starts its activities: Question and Answers

Factsheet: Towards fair labour mobility: Setting up a European Labour Authority

Website van de Europese Arbeidsautoriteit

Oprichtingsverordening (Eur-lex)