Europese Arbeidsautoriteit in oktober van start

Contentverzamelaar

Europese Arbeidsautoriteit in oktober van start

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumenten heeft de verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit formeel goedgekeurd. Voorafgaand aan de vergadering hebben de lidstaten in intergouvernementeel verband besloten dat de Europese Arbeidsautoriteit gevestigd zal zijn in Bratislava. De nieuwe instantie zal in oktober van start gaan.

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) beoogt bij te dragen tot meer eerlijkheid en wederzijds vertrouwen in de interne markt door de EU-regels eerlijk, eenvoudig en doeltreffend toe te laten passen. Daartoe ondersteunt de ELA de lidstaten in zaken betreffende grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, waaronder regels over het vrij verkeer van werknemers, detachering en de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Ook komt er betere samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van zwartwerk.

De Europese Arbeidsautoriteit wordt opgericht in de vorm van een nieuw EU-agentschap en zal, na de definitieve goedkeuring van de oprichtingsverordening, in 2019 actief en in 2023 volledig operationeel zijn.

Het geraamde jaarlijkse budget van de ELA is ongeveer € 50 miljoen. Er zullen ongeveer 140 personeelsleden zijn, inclusief de door hun lidstaten gedetacheerde nationale verbindingsambtenaren.

Commissievoorzitter Juncker heeft het idee van een Europese Arbeidsautoriteit Arbeidsautoriteit voor het eerst aangekondigd in zijn Staat van de Unie in september 2017. De Commissie heeft haar voorstel voor de oprichting van een Arbeidsautoriteit in maart 2018 ingediend en in februari 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt. Na het Europees Parlement heeft vandaag ook de Raad formeel zijn goedkeuring gegeven aan de verordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit, die de komende dagen na de ondertekening en bekendmaking in werking zal treden. Deze nieuwe autoriteit zal ervoor zorgen dat de EU-regels voor arbeidsmobiliteit op een eerlijke, simpele en effectieve manier worden uitgevoerd. Nu de oprichtingsverordening definitief is goedgekeurd, zal de Arbeidsautoriteit in de loop van 2019 operationeel zijn en in 2024 op volledige capaciteit functioneren. Op 16 oktober 2019 zullen de selectie van de raad van bestuur en het werkprogramma van de Europese Arbeidsautoriteit worden gepresenteerd.

De vestigingsplaats van de ELA is in onderlinge overeenstemming door de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten vastgesteld op basis van een procedure en criteria die door de lidstaten zelf waren goedgekeurd. Volgens deze procedure moesten de betrokken lidstaten uiterlijk op 6 mei 2019 een aanbod indienen om als vestigingsplaats voor de ELA te fungeren, met een gedetailleerd overzicht van de wijze waarop de criteria worden toegepast en de geboden voorwaarden.

Meer informatie