Europese Commissie doet voorstel voor een aanbeveling voor ondersteuning van basis- en voortgezet onderwijs

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor een aanbeveling voor ondersteuning van basis- en voortgezet onderwijs

Het voorstel van de Europese Commissie voor de aanbeveling schetst de visie van de Commissie op het onderwijs dat de Commissie in de Europese Unie wil zien. De visie ondersteunt de algemene doelstellingen van de Europese onderwijsruimte en het actieplan voor digitaal onderwijs, namelijk de bevordering van kwaliteit en inclusie, groen en digitaal onderwijs in heel Europa. De aanbeveling is bedoeld als leidraad voor de lidstaten bij het versterken van de paraatheid en het bereik van hun onderwijsstelsels ten behoeve van leerlingen en studenten, hun gezinnen en pedagogisch personeel.

Het gaat om het voorstel van de Europese Commissie voor een aanbeveling van de Raad over "blended learning" ter ondersteuning van hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs (COM(2021) 455). De Commissie roept de lidstaten op om het voorstel voor de aanbeveling van de Raad snel goed te keuren.

Wat is blended learning?
Van "blended learning" in formeel onderwijs en formele opleidingen is sprake wanneer een school, opleider of student het leerproces op meer dan één manier benadert. Het kan gaan om een mix van de schoollocatie en andere fysieke omgevingen (bedrijven, opleidingscentra, afstandsonderwijs, openlucht, culturele locaties, enz.), of om een mix van verschillende leerinstrumenten, die zowel digitaal als niet-digitaal kunnen zijn. De Commissie stelt maatregelen op de kortere termijn voor om de meest dringende lacunes aan te pakken die zijn verergerd door de COVID-19-pandemie. Maar ook kijkt de Commissie verder vooruit naar manieren voor het combineren van leeromgevingen en -instrumenten in het basis- en middelbaar onderwijs en in de beroepsopleiding, die kunnen bijdragen tot de opbouw van veerkrachtiger onderwijs- en opleidingsstelsels.

Blended learning kan de inclusiviteit van het onderwijs helpen verbeteren, met name door de flexibiliteit ervan. Het kan leiden tot betere onderwijsvoorzieningen in afgelegen en plattelandsgebieden, voor mensen die deel uitmaken van reizende gemeenschappen of die in ziekenhuizen en zorgcentra verblijven, en voor mensen die een hoogwaardige opleiding volgen. Alle omgevingen en instrumenten moeten op gelijke basis toegankelijk zijn voor minderheidsgroepen en kinderen met een handicap of uit sociaaleconomisch achtergestelde milieus. Zij mogen niet leiden tot discriminatie of segregatie.

Inhoud van het voorstel
Het voorstel van de Commissie voor deze aanbeveling van de Raad houdt in dat de lidstaten:

- extra leermogelijkheden en gerichte ondersteuning moeten bieden aan leerlingen met leermoeilijkheden, met speciale onderwijsbehoeften, uit kansarme groepen of die anderszins nadelige gevolgen hebben ondervonden van de verstoring van het naar school gaan. Denk bijvoorbeeld aan meer geïndividualiseerde ondersteuning, mentorsystemen, extra leertijd tijdens het schooljaar en/of de vakantieperiode, toegang tot extra leeromgevingen (zoals openbare bibliotheken) en tot naschoolse diensten met pedagogische ondersteuning. De Commissie beveelt aan extra personeel in te zetten of aan te werven om meer tijd vrij te maken voor individuele ondersteuning op school en bij naschoolse activiteiten;

- prioriteit geven aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van leerlingen en hun gezinnen, leerkrachten en opleiders. Dit kan onder meer inhouden dat richtsnoeren voor geestelijke gezondheid worden ontwikkeld en dat het beleid inzake het welzijn van leerlingen en leraren en tegen pesten in de schooldoelstellingen wordt opgenomen;

- de ontwikkeling van digitale competenties van lerenden, hun gezinnen en leerkrachten en opleiders stimuleren, en investeringen in beschikbare apparatuur en connectiviteit op school- en gemeenschapsniveau aanmoedigen;

- effectieve partnerschappen voor infrastructuur en middelen tussen verschillende onderwijsaanbieders ondersteunen, onder meer uit het bedrijfsleven, de kunsten, het cultureel erfgoed, de sport, de natuur, het hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen, de onderwijsmiddelenindustrie en het onderwijsonderzoek;

- ten volle gebruik maken van de EU-middelen en -deskundigheid voor hervormingen en investeringen in infrastructuur, instrumenten en pedagogie om de veerkracht en de paraatheid voor toekomstbestendige scholen te vergroten. Denk hierbij met name aan Erasmus+, de Herstel- en veerkrachtfaciliteit (EN), het Europees Sociaal Fonds (ESF) Plus (EN), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (EN), het programma Digitaal Europa (EN), Horizon Europa (EN) en het instrument voor technische ondersteuning (EN).

De Commissie wil de uitvoering van de aanbeveling ondersteunen door wederzijds leren en uitwisselingen tussen de lidstaten en alle relevante belanghebbenden te vergemakkelijken binnen de dialoogfora die zijn opgezet in het kader van de Europese onderwijsruimte en het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) en op haar onlineplatforms en online communities voor onderwijs en opleiding (zoals School Education Gateway en eTwinning).

In de periodieke voortgangsverslagen over de Europese onderwijsruimte en het actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027 zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een blended learning-aanpak in het basis- en voortgezet onderwijs.

Meer informatie:

  • Persbericht Europese Commissie
  • ECER-dossier: Onderzoek en technologie
  • ECER-bericht: Europese Commissie presenteert mededeling over Europa’s mondiale aanpak op het gebied van onderzoek en innovatie (2 juni 2021)
  • ECER- EU-essentieel: Handvest grondrechten- recht op onderwijs