Europese Commissie doet voorstel voor een richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor een richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten

Vanwege de digitalisering en toename van het aantal nieuwe financiële producten wil de Commissie met een efficiënter en actueler regelgevingskader voor financiële diensten op afstand de betrokken risico’s en uitdagingen beter kunnen ondervangen en de veiligheid vergroten.

Met het goedgekeurde voorstel voor hervorming van de huidige EU-regels (Richtlijn (2002)65) via een (gewijzigde) EU-richtlijn voor de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten (COM (2022) 204) beoogt de Commissie om de voormalige richtlijn uit 2002 te moderniseren, de consumentenrechten te versterken en de grensoverschrijdende verlening van financiële diensten op de EU-interne markt te bevorderen. Mede als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn het aantal onlinetransacties toegenomen. Reden temeer voor de Commissie om tot hervorming van de regels over te gaan. De Raad en het Europees Parlement zullen het voorstel van de Commissie nu verder bespreken.

Inhoud van het voorstel
Om de verlening van financiële diensten op de interne markt te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, richt het voorstel zich op acties op verschillende gebieden:

  • Een makkelijkere toegang tot het herroepingsrecht van 14 dagen voor overeenkomsten op afstand voor financiële diensten. Om de uitoefening van dit recht te vergemakkelijken, zullen handelaren onder meer een herroepingsknop moeten aanbrengen wanneer zij langs elektronische weg verkopen.
  • Duidelijke regels voor de verstrekking van precontractuele informatie: wat, hoe en wanneer? Het voorstel moderniseert de regels, bijvoorbeeld met betrekking tot elektronische communicatie, en verplicht de verkoper om vooraf bepaalde informatie te verstrekken (bijvoorbeeld e-mailadres van de handelaar, eventuele verborgen kosten of het met financiële dienst verbonden risico). Informatie moet duidelijk zichtbaar op het scherm worden weergegeven en de consument moet genoeg tijd hebben om de ontvangen informatie te bestuderen.
  • Speciale regels ter bescherming van consumenten bij het online sluiten van overeenkomsten voor financiële diensten. Overeenkomsten voor financiële diensten zijn soms moeilijk te begrijpen, met name wanneer ze op afstand worden gesloten. Het voorstel verplicht handelaren onder meer om eerlijke en transparante onlinesystemen op te zetten en een passende toelichting te geven bij het gebruik van online-instrumenten (zoals robo-advies of chatboxen).
  • Handhaving: het voorstel geeft meer slagkracht aan de bevoegde autoriteiten. Er komen strengere sancties voor op afstand gesloten overeenkomsten voor financiële diensten in geval van wijdverspreide grensoverschrijdende inbreuken. Er geldt een maximumboete van ten minste 4 procent van de jaaromzet.
  • Volledige harmonisatie van wetgeving om hetzelfde hoge niveau van bescherming van consumenten in de hele interne markt en alle lidstaten te waarborgen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering
ECER-dossier: Consumenten
ECER-dossier: Diensten (vrij verkeer)