Europese Commissie en EIB sluiten omvangrijke garantieovereenkomst voor duurzame ontwikkeling

Contentverzamelaar

Europese Commissie en EIB sluiten omvangrijke garantieovereenkomst voor duurzame ontwikkeling

Met de overeenkomst kunnen de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van de wereldwijde uitrol van de Global Gateway strategie cruciale overheidsinvesteringen mogelijk maken in sectoren als schone energie, digitale en vervoersinfrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs.

Op grond van de garantieovereenkomst zal de Europese Commissie de komende zeven jaar tot 26,7 miljard euro aan financiële verrichtingen van de EIB kunnen ondersteunen om die overheidsinvesteringen mogelijk te maken. Deze EFDO+ garantieovereenkomst voor overheidskredieten van de EIB betreft de meest omvangrijke van alle gesloten overeenkomsten in het kader van het nieuwe Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling+ ( “EFDO+”), dat is ingesteld bij de verordening betreffende het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (“ NDICI – Europa als wereldspeler”), die in juni 2021 in werking trad. EDFO+ heeft ook betrekking op pretoetredingslanden.
De garantieovereenkomst ondersteunt de groene en digitale transities in de partnerlanden van de EU en de uitvoering van de  Global Gateway-strategie, met inbegrip van het investeringspakket Global Gateway Afrika-Europa.

Deze garantieovereenkomst zal de EIB in staat stellen de uitvoering te financieren van de cruciale investeringen die zijn vastgesteld in de economische en investeringsplannen van de EU voor de Westelijke Balkan en de regio's van zowel het Zuidelijk als het Oostelijk Nabuurschap. Meer dan twee derde van deze dekking is bestemd voor investeringen in uitbreidings- en nabuurschapslanden. De garantieovereenkomst zal ook bijdragen aan de financiering van de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog. Het resterende deel zal worden gebruikt voor EIB-leningen voor projecten in Afrika bezuiden de Sahara, Azië, de Stille Oceaan, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

EDFO+ 
Het EFDO+ is de geïntegreerde financiële tak van NDICI – Europa in de wereld, die financieringscapaciteit verstrekt in de vorm van  begrotingsgaranties, leningen, aandelenkapitaal, technische bijstand en subsidies wereldwijd ter ondersteuning van investeringen voor de verwezenlijking van de  duurzameontwikkelingsdoelstellingen en ter bevordering van de sociaal-economische en ecologische veerkracht in partnerlanden, met bijzondere aandacht voor de  uitbanning van armoede.

Investeringssteun via het EFDO+ omvat tot  40 miljard euro aan garantiedekking door de garantie voor extern optreden van de EU. Van dit bedrag is 26,7 miljard euro het garantiedeel voor extern optreden ter dekking van investeringen door de EIB.

Het leidende beginsel achter de EU-begrotingsgarantie is het dekken van het risico van EIB-leningen buiten de EU. Op die manier kan de EIB projecten financieren ter ondersteuning van het EU-beleid in een omgeving met een hoger risico. De EU-garantie stelt de EIB in staat  overheidsinvesteringen te doen, zoals herstel en aanleg van spoorwegen, wegen, scholen, ziekenhuizen of water- en rioleringsinfrastructuur, in risicovollere omgevingen buiten de EU.

Met de EU-garantie zal de EIB leningen kunnen verstrekken met langere looptijd, aflossingsvrije perioden en lage rentetarieven. De financiering die de EIB dankzij de garantie kan opzetten, houdt rekening met het  EU-beleid en de specifieke beleidsprioriteiten van de samenwerking van de EU met de partnerlanden.

Naast deze garantie die specifiek voor de EIB is ingesteld, zal de Commissie tot 2027 in het kader van de  open architectuur van het EFDO+ tot 13 miljard euro als garantiedekking verstrekken. Deze dekking zal worden ingezet door uitvoerende partners, namelijk internationale financiële instellingen (inclusief de EIB) en Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering die particuliere investeringen moeten mobiliseren om partnerlanden te ondersteunen bij de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Begroting- Meerjarenbegroting 2021-2027
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-bericht: Groen licht voor steun aan (potentiële) kandidaat-lidstaten van de EU (20 september 2021)
ECER-bericht: Hervorming van de financiering van het externe optreden van de EU (2 juli 2021)