Europese Commissie keurt een wijziging van de Nederlandse regionale-steunkaart 2022-2027 goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt een wijziging van de Nederlandse regionale-steunkaart 2022-2027 goed

De Nederlandse regionale-steunkaart 2022-2027 bepaalt welke Nederlandse regio’s voor regionale investeringssteun in aanmerking komen. De Europese Commissie heeft op 13 februari 2023 een wijziging van de Nederlandse regionale-steunkaart goedgekeurd.

Achtergrond

Europa is volgens de Commissie altijd gekenmerkt geweest door aanzienlijke regionale verschillen op het gebied van economisch welzijn, inkomen en werkloosheid. Regionale steun is bedoeld om de economische ontwikkeling in achterstandsgebieden in Europa te ondersteunen en tegelijk te zorgen voor een gelijk speelveld tussen de lidstaten.

In de herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (2021) zet de Commissie de voorwaarden uiteen waaronder regionale steun als verenigbaar met de interne markt kan worden beschouwd en stelt zij de criteria vast om te bepalen welke gebieden aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a en c, van het EU-Werkingsverdrag voldoen (‘a’- en ‘c’-gebieden). In de bijlagen bij de richtsnoeren worden de meest kansarme regio’s aangewezen (de zogenoemde ‘a’-gebieden) en de vooraf bepaalde ‘c’-gebieden, die voormalige ‘a’-gebieden en dunbevolkte gebieden vertegenwoordigen.

De Europese Commissie heeft de kaart van Nederland voor het verlenen van regionale steun van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027 in het kader van de herziene richtsnoeren op 27 januari 2022 goedgekeurd. De Nederlandse regionale-steunkaart bepaalt welke Nederlandse regio’s voor regionale investeringssteun in aanmerking komen. De kaart stelt ook de maximale steunintensiteiten in de in aanmerking komende regio’s vast. De steunintensiteit is het maximale bedrag aan staatssteun dat per begunstigde kan worden verleend, uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende investeringskosten.

De Europese Commissie heeft op 13 februari 2023 een wijziging van de Nederlandse regionale-steunkaart goedgekeurd. De niet-vertrouwelijke versie van de goedkeuringsbeschikking zal onder zaaknummer SA.105305 (in het Staatssteunregister) beschikbaar komen op de mededingingswebsite van de Commissie.

Meer informatie: