Europese Commissie keurt richtsnoeren over klimaatbestendige infrastructuurprojecten goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt richtsnoeren over klimaatbestendige infrastructuurprojecten goed

De technische richtsnoeren gaan helpen bij het integreren van klimaatoverwegingen in toekomstige investeringen in en ontwikkeling van infrastructuurprojecten, van gebouwen en netwerkinfrastructuur tot een reeks gebouwde systemen en activa. Daarmee zullen institutionele en particuliere Europese investeerders weloverwogen beslissingen kunnen nemen over projecten die verenigbaar worden geacht met de klimaatakkoord van Parijs en de klimaatdoelstellingen van de EU.

De Europese Commissie publiceerde de goedgekeurde en nieuwe technische richtsnoeren over de klimaatbestendigheid van infrastructuurprojecten voor de periode 2021-2027 (EN) eind juli. De richtsnoeren zullen de Europese Unie helpen de Europese Green Deal uit te voeren, de vereisten in het kader van de Europese klimaatwetgeving ten uitvoer te leggen en de EU-uitgaven groener te maken.

De leidraad in de richtsnoeren is afgestemd op een broeikasgasemissiereductietraject van min 55 procent netto-emissies tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050 (zie ook ECER-bericht). Ook volgt de leidraad de beginselen "energie-efficiëntie eerst" en "geen significante schade berokkenen" en voldoet deze aan de eisen die zijn vastgesteld in de wetgeving voor verschillende EU-fondsen, zoals InvestEU, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Fund (JTF).

Achtergrond
De nieuwe technische richtsnoeren inzake klimaatbestendigheid van infrastructuurprojecten zijn door de Commissie ontwikkeld in nauwe samenwerking met potentiële uitvoerende partners voor het programma InvestEU, samen met de EIB-groep.

De leidraad is in de eerste plaats bedoeld voor projectontwikkelaars en deskundigen die betrokken zijn bij de voorbereiding van infrastructuurprojecten. Maar het kan ook een nuttig naslagwerk zijn voor overheidsinstanties, uitvoerende partners, investeerders, belanghebbenden en anderen.

Op basis van de lessen die zijn geleerd uit de klimaatbestendigheid van grote projecten in de periode 2014-2020, integreert deze leidraad klimaatbestendigheid ook in het projectcyclusbeheer (PCM), milieueffectbeoordelingen (MEB) en strategische milieubeoordelingsprocessen (SMEB), en bevat deze aanbevelingen ter ondersteuning van nationale klimaatbestendigheidsprocessen in de lidstaten.

Klimaatbestendige infrastructuur
De effecten van de klimaatverandering hebben op dit moment al gevolgen voor activa en infrastructuur met een lange levensduur, zoals spoorwegen, bruggen of elektriciteitscentrales. Deze gevolgen zullen in de toekomst alleen maar groter worden. Zo moet bijvoorbeeld bijzondere aandacht worden besteed aan het bouwen in gebieden die waarschijnlijk door een stijging van de zeespiegel zullen worden getroffen. Ook moet bij de warmtetolerantie voor spoorwegen rekening worden gehouden met de voorspelde hogere maximumtemperatuur in plaats van met historische waarden. Daarom is het van essentieel belang duidelijk aan te geven - en er ook in te investeren - welke infrastructuur voorbereid is op een klimaatneutrale en klimaatbestendige toekomst.

Klimaatbestendigheid is een proces waarbij maatregelen ter beperking van- en aanpassing aan de klimaatverandering worden geïntegreerd in de ontwikkeling van infrastructuurprojecten. De goedgekeurde technische richtsnoeren stellen gemeenschappelijke beginselen en praktijken vast voor de identificatie, classificatie en het beheer van fysieke klimaatrisico's bij de planning, ontwikkeling, uitvoering en monitoring van infrastructuurprojecten en -programma's. Het proces is onderverdeeld in twee pijlers (mitigatie en adaptatie) en twee fasen (screening en gedetailleerde analyse) en de documentatie en verificatie van klimaatbestendigheidsvormen wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de motivering voor het nemen van investeringsbeslissingen.

Specifiek voor infrastructuur met een levensduur na 2050 bepalen de richtsnoeren dat de exploitatie, het onderhoud en de uiteindelijke ontmanteling van elk project op klimaatneutrale wijze moeten worden uitgevoerd, wat overwegingen met betrekking tot de circulaire economie kan omvatten, zoals de recycling of het hergebruik van materialen. De klimaatbestendigheid van nieuwe infrastructuurprojecten moet worden gewaarborgd door middel van passende aanpassingsmaatregelen, gebaseerd op een klimaatrisicobeoordeling.

Aanvullende technische richtsnoeren over de klimaatbestendigheid van andere investeringen dan infrastructuur zijn reeds beschikbaar gesteld in de Mededeling van de Commissie over technische richtsnoeren voor duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-Fonds (2021/C 280-01).

Meer informatie: