Europese Commissie keurt wijziging van Nederlandse steunmaatregel over stikstofuitstoot in natuurgebieden goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt wijziging van Nederlandse steunmaatregel over stikstofuitstoot in natuurgebieden goed

De goedkeuring van wijziging van de steunmaatregel komt voort uit een verzoek van Nederland om het budget te kunnen verhogen om meer boeren in aanmerking te laten komen voor compensatie uit de steunregelingen ter terugdringing van stikstofuitstoot in natuurgebieden, waardoor meer foklocaties kunnen worden gesloten.

De Europese Commissie keurde de wijzigingen van de twee bestaande Nederlandse regelingen om veehouders te compenseren voor de vrijwillige definitieve sluiting van veehouderijlocaties, met als doel de stikstofdepositie op overbelaste beschermde Natura 2000-gebieden te verminderen, op 8 april 2024 goed. De goedkeuringsbeschikkingen komen onder de zaaknummers SA.112538 en SA.112540 beschikbaar in het staatssteunregister op de mededingingswebsite van de Commissie.

De Commissie keurde de oorspronkelijke regelingen, LBV en LBV plus genaamd, op 2 mei 2023 goed (zie SA.106555 en SA.106559 en dit ECER-bericht). De regelingen staan open voor kleine en middelgrote veehouders in Nederland die vrijwillig en onherroepelijk hun foklocaties sluiten wanneer de stikstofdepositie van deze locaties bepaalde minimumniveaus overschrijdt.

Nederland stelde de Commissie in kennis van wijzigingen in de regelingen, die voornamelijk bestaan uit een verhoging van het budget met 602 miljoen euro voor LBV (van 500 miljoen euro naar 1,10 miljard euro) en met 845 miljoen euro voor LVB plus (van 975 miljoen euro naar 1,82 miljard euro). Hierdoor kunnen meer boeren die in aanmerking komen voor de regelingen worden gecompenseerd en kunnen meer foklocaties worden gesloten.

De Europese Commissie heeft de gewijzigde regelingen getoetst aan de EU-staatssteunregels, met name aan artikel 107, lid 1, en artikel 107, lid 3, onder c), EU-werkingsverdrag en aan de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden. De Commissie was van oordeel dat de gewijzigde regelingen noodzakelijk en passend blijven voor het bereiken van het nagestreefde doel, namelijk de duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling van de veehouderij, en tevens de doelstellingen van de Europese Green Deal ondersteunen. De regelingen blijven volgens de Commissie evenredig, aangezien zij tot het noodzakelijke minimum beperkt blijven, en de positieve effecten wegen nog steeds op tegen de mogelijke negatieve effecten op de mededinging en de handel in de EU. Tot slot worden de regelingen, door de aanzienlijke verhoging van het budget, achteraf geƫvalueerd. Op basis hiervan heeft de Commissie de wijzigingen goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-dossier: Landbouw