Europese Commissie komt met strategie interne veiligheid

Contentverzamelaar

Europese Commissie komt met strategie interne veiligheid

In een uitgebreide mededeling heeft de Europese Commissie 41 acties voorgesteld om de interne veiligheid van de EU te verbeteren. Belangrijke punten in het stuk zijn de verdergaande harmonisatie van het strafrecht en verbetering van de grenscontroles om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. De strategie is ook een Europees antwoord op bestaande activiteiten van de Verenigde Staten, zoals het analyseren van bankgegevens en gegevens van vliegtuigpassagiers.

Sinds het Verdrag van Lissabon en het verdwijnen van de zogenoemde ‘derde pijler’, heeft de EU meer mogelijkheden om tot verdergaande politiële en justitiële samenwerking te komen. Het wegvallen van de pijlers biedt volgens de Commissie ook de kans om tot één strategie te komen voor grensbewaking (voorheen ondergebracht in de eerste pijler) en politiële en justitiële samenwerking. Die gebieden moeten op een meer integrale manier benaderd worden.

Volgens de Commissie zijn er vijf uitdagingen voor de EU te komende periode. Dit zijn problemen die lidstaten niet zelf kunnen oplossen en actie van de EU gewenst is:

  • Zware en grensoverschrijdende criminaliteit. Hiervoor zal de Commissie met voorstellen komen voor passagiergegevens (PNR) en de EU-wetgeving op het gebied van anti-witwassen herzien.
  • Terrorisme. In dit kader wil de Commissie ook radicalisering en rekrutering tegengaan door best practices uit te wisselen en EU-netwerken op te richten. Ook wil de Commissie dat de EU een Europese versie van het Amerikaanse Terrorist Financing Tracking Programme ontwikkeld en dus zelf de bankgegevens gaat analyseren, in plaats van ze over te dragen aan de VS (vastgelegd in het SWIFT-akkoord).
  • Cybercriminaliteit. Hiervoor wil de Commissie een zogenoemd ‘cybercrime centre’ oprichten
  • Grensbeheer. Ook hier wil de Commissie een nieuwe structuur oprichten, namelijk het European Border Surveillance System, EUROSUR. Deze organisatie moet nauw gaan samenwerken met Frontex.
  • Rampenbestrijding.

De Commissie zal jaarlijks een voortgangsverslag voorleggen aan het Europees Parlement en de Raad. De Commissie zal ondersteuning geven aan de activiteiten van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI), dat een sleutelrol zal spelen bij het toezicht op de tenuitvoerlegging van de strategie.