Europese Commissie komt met voorstel om onderwijsresultaten te verbeteren

Contentverzamelaar

Europese Commissie komt met voorstel om onderwijsresultaten te verbeteren

Het voorstel bevat een reeks concrete beleidsmaatregelen om voortijdig schoolverlaten en slechte prestaties op het gebied van basisvaardigheden (lezen, wiskunde en wetenschappen) van 15-jarigen aan te pakken. De maatregelen zijn gericht op de behoeften van lerenden, leerkrachten en opleiders, van scholen en onderwijsstelsels en omvatten monitoring, preventie, interventie en compensatie. De nadruk ligt vooral op preventie en vroegtijdige interventie. Het voorstel vraagt ook meer aandacht voor welzijn op school.

Het gaat om het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over Trajecten naar succes op school (COM (2022) 316).

Achtergrond
Ter voorbereiding van het voorstel heeft de Commissie breed overleg gepleegd over de huidige stand van zaken op het gebied van inclusief onderwijs en voortijdig schoolverlaten. Ook werd een gerichte studie uitgevoerd en werd input verzameld tijdens een consultatie over het voorstel.

De voorgestelde aanbeveling zal de aanbeveling van de Raad van 2011 inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten intrekken en vervangen.

Tegelijk met het voorstel is ook een verslag van de Commissie gepresenteerd, waarin de “gevolgen van COVID-19 voor het schoolonderwijs” worden geanalyseerd.

De Commissie en de lidstaten werken samen aan de verwezenlijking van de Europese onderwijsruimte tegen 2025, die voor iedereen onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit beschikbaar moet maken.

Het voorstel
In de aanbeveling worden lidstaten opgeroepen om de voorgestelde maatregelen uit te voeren om gesignaleerde problemen aan te pakken. De Commissie zal de uitvoering van de aanbeveling ondersteunen via wederzijds leren en uitwisselingen tussen de lidstaten, de partners en de partnerlanden. In het kader van de Europese onderwijsruimte is een speciale deskundigengroep opgericht om alle betrokkenen voor te lichten over welzijn en geestelijke gezondheid op school. De Commissie zal onderwijzend personeel en andere partners mogelijkheden voor professionele ontwikkeling bieden via Erasmus+-projecten en personeelsuitwisselingen, via de Erasmus+-Teacher Academies en de onlineplatforms van de EU, waaronder het nieuwe Europees platform voor schoolonderwijs en eTwinning. De EU en EU-lidstaten worden opgeroepen gebruik te maken van nationale en EU-fondsen (met name Erasmus+, de herstel-en veerkrachtfaciliteit, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het instrument voor technische ondersteuning, het Fonds voor asiel, migratie en integratie) voor investeringen in infrastructuur, opleiding, instrumenten en middelen om inclusie, gelijkheid en welzijn in het onderwijs te bevorderen.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Eurydice-netwerk van Europese Commissie brengt verslag uit over hoe het hoger onderwijs in Europa rechtvaardiger en inclusiever te maken (29 maart 2022)