Europese Commissie neemt aanbeveling aan ter bestrijding piraterij bij sport en live-evenementen

Contentverzamelaar

Europese Commissie neemt aanbeveling aan ter bestrijding piraterij bij sport en live-evenementen

De aanbeveling over de bestrijding van online-piraterij op commerciële schaal van sport- en andere live-evenementen, zoals concerten en theatervoorstellingen, spoort lidstaten, nationale autoriteiten en de houders van rechten en aanbieders van tussenhandelsdiensten aan doeltreffende, evenwichtige en passende maatregelen te nemen om de ongeoorloofde doorgifte van dergelijke streaming tegen te gaan met volledige inachtneming van de grondrechten en de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het gaat om de Aanbeveling van de Commissie om online-piraterij van sport- en andere live-evenementen te bestrijden van 4 mei 2023. De aanbeveling is een follow-up van de resolutie van het Europees Parlement over de uitdagingen van organisatoren van sportevenementen in de digitale omgeving in mei 2021. Ook bouwt deze voort op het actieplan inzake intellectuele eigendom van 2020. Momenteel bestaan er al rechtsmiddelen om online-piraterij te bestrijden, met name de wet inzake digitale diensten en de handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG). De wet inzake digitale diensten stroomlijnt met name de verwerking van berichten die aan aanbieders van hostingdiensten worden verzonden in geval van illegale inhoud. Rechthebbenden kunnen op grond van de handhavingsrichtlijn via rechterlijke bevelen onlinetussenpersonen gelasten de toegang tot niet-toegestane inhoud te blokkeren of te verwijderen. De aanbeveling geeft aan hoe deze methoden kunnen worden gebruikt in het specifieke geval van live-evenementen.

Achtergrondgedachte bij de aanbeveling is dat sport en live-evenementen een divers Europees cultureel landschap bevorderen, burgers samen brengen en een gemeenschapsgevoel creëren. De organisatie van dergelijke evenementen en de rechtstreekse uitzending ervan vereisen aanzienlijke investeringen, maar zorgen ook voor economische groei en werkgelegenheid. Ongeoorloofde streaming kan leiden tot een aanzienlijk verlies aan inkomsten voor uitvoerende kunstenaars, organisatoren en uitzenders van sport- en andere live-evenementen, waardoor de levensvatbaarheid van de door hen aangeboden diensten wordt ondermijnd.

De aanbeveling focust op drie belangrijke aspecten:

  • Snelle behandeling van meldingen in verband met live-evenementen: op basis van de Wet inzake digitale diensten worden aanbieders van hostingdiensten erop gewezen dat zij snel moeten reageren om de schade als gevolg van illegale streaming tot een minimum te beperken.
  • Dynamische rechterlijke bevelen: op basis van de handhavingsrichtlijn en voortbouwend op de ervaringen in sommige lidstaten moedigt de Commissie het gebruik aan van blokkeringsmaatregelen die zijn toegesneden op live-evenementen en, in het geval van live-sportevenementen, raadt zij de lidstaten aan om organisatoren van sportevenementen de wettelijke mogelijkheid te geven om een rechterlijk bevel te vorderen als dat momenteel nog niet het geval is.
  • Commerciële aanbiedingen en bewustmaking: zij beveelt ook organisatoren van sport- en ander live-evenementen en omroeporganisaties aan om hun commerciële aanbiedingen voor eindgebruikers in de hele EU beschikbaarder, betaalbaarder en aantrekkelijker te maken. Zij roept de lidstaten op om gebruikers te wijzen op het legaal aanbod om van dit soort inhoud gebruik te maken en om het probleem van piraterij bij de handhavingsautoriteiten aan te kaarten.

De aanbeveling beoogt ook de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten, rechthebbenden en tussenpersonen te verbeteren om de ongeoorloofde doorgifte van live-evenementen beter aan te pakken. Een belangrijke doelstelling is te zorgen voor een regelmatige uitwisseling van informatie tussen administratieve overheden over de toegepaste maatregelen, de problemen hierbij en de goede praktijken bij de bestrijding van online-piraterij van live-evenementen. Samenwerking tussen de lidstaten is belangrijk omdat piraterij van nature grensoverschrijdend is.

Ten slotte beveelt de Commissie een solide monitoringsysteem aan om de effecten van de aanbevolen maatregelen op de bestrijding van piraterij te beoordelen en om indien nodig verdere maatregelen te overwegen. Dit werk zal worden verricht met de steun van het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (EUIPO-waarnemingscentrum) en zal de vaststelling van duidelijke kernprestatie-indicatoren (KPI's) met het oog op een doeltreffend toezicht omvatten. De Commissie zal verder samen met het EUIPO-waarnemingscentrum nauwlettend toezien op de effecten van de aanbevolen maatregelen. Uiterlijk in november 2025 zal de Commissie de effecten van de aanbevolen maatregelen op ongeoorloofde doorgifte van sport- en andere live-evenementen beoordelen en beslissen of er op EU-niveau aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering