Europese Commissie presenteert Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten

Het Actieplan van de Europese Commissie bevat concrete maatregelen en kerndoelen op het gebied van de werkgelegenheid, vaardigheden en de sociale bescherming die de Europese Unie tegen 2030, in samenwerking met de lidstaten, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld zou moeten gaan realiseren. Het Actieplan zal volgens de Commissie leiden tot aanpassing van de sociale regelgeving en kan helpen bij het doorstaan van de sociaaleconomische gevolgen van de Corona-pandemie.

Het gaat om de mededeling van de Commissie over het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, die op 4 maart 2021 door de Commissie werd uitgebracht.

Achtergrond

Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben in 2017 op de top van Göteborg de Europese pijler van sociale rechten geproclameerd. In de pijler werden twintig beginselen en rechten geformuleerd die essentieel zijn voor rechtvaardige en goed functionerende arbeidsmarkten en sociale zekerheidsstelsels in de eenentwintigste eeuw.

De pijler bestaat uit drie hoofdstukken: 1) gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 2) billijke arbeidsvoorwaarden en 3) sociale bescherming en inclusie. De Commissie heeft inmiddels al diverse acties en initiatieven voorgesteld op het gebied van de twintig beginselen. Ook zullen er nog verschillende acties en initiatieven  in 2021 volgen. Voorbeelden van reeds verschenen initiatieven zijn de Europese vaardighedenagenda, de strategie voor gendergelijkheid, een actieplan tegen racisme, een ondersteuningspakket voor werkgelegenheid voor jongeren en een richtlijnvoorstel voor toereikende minimumlonen.

Het Actieplan

Het Actieplan bevat drie kerndoelen voor de EU tegen 2030:

  1. Ten minste 78 %  van de bevolking van 20 tot en met 64 jaar moet tegen 2030 een baan hebben;
  2. Ten minste 60 %  van alle volwassenen moet jaarlijks aan een opleiding deelnemen;
  3. Het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd, moet met ten minste 15 miljoen worden verminderd.

De nieuwe kerndoelen voor 2030 zijn in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN en bepalen de gemeenschappelijke EU-ambitie voor een sterk sociaal Europa. Samen met een herzien sociaal scorebord maken zij het voor de Commissie mogelijk om de vorderingen van de lidstaten bij de uitvoering van de sociale pijler te monitoren via het Europees Semester.

De Commissie verzoekt de Europese Raad om de drie doelstellingen te onderschrijven en roept de lidstaten op hun eigen nationale doelstellingen te definiëren als bijdrage aan dit streven.

Herstelinstrument EASE

Tegelijk met de presentatie van het Actieplan presenteerde de Commissie ook een aanbeveling over de doeltreffende actieve steun voor werkgelegenheid na de Covid-19-crisis (Effective Active Support to Employment (EASE)). Het EASE-instrument dient ter ondersteuning van het herstel van banen. Lidstaten kunnen uit deze aanbeveling richtsnoeren afleiden voor beleidsmaatregelen en ondersteunende financiering van de EU. Ten eerste voor het geleidelijk treffen van noodmaatregelen voor baanbehoud in de huidige crisis en op termijn ook nieuwe herstelmaatregelen. De EU-fondsen, waaronder de herstel en veerkrachtfaciliteit en het ESF+, staan ter beschikking van lidstaten voor de invulling van hun EASE maatregelen.

Vervolg

Tijdens de komende Europese  top van Porto , die in mei 2021 in samenwerking met het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU wordt georganiseerd, zal ook de vraag aan de orde komen hoe de sociale dimensie van Europa kan worden versterkt in relatie tot de uitdagingen. Ook de uitvoering en hernieuwing van de sociale pijler zal op de agenda staan. Het nu gepresenteerde actieplan voor de sociale pijler dient als de bijdrage van de Commissie aan de sociale top van Porto.

Meer informatie
Persbericht van de Europese Commissie
Website van de Europese Commissie over Europese pijler voor sociale rechten
Uitkomsten van de Eurobarometer (sociale issues 2020, ook op lidstaatniveau)
Q&A’s van de Europese Commissie over het Actieplan
Q&A’s van de Europese Commissie over EASE
ECER bericht : Covid-19: Herstel en veerkrachtfaciliteit goedgekeurd (23 februari 2021)