Europese Commissie presenteert een voorstel voor een Cybersolidariteitsverordening

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert een voorstel voor een Cybersolidariteitsverordening

Het voorstel van de Commissie voorziet in een Europees cyberschild om gemeenschappelijke capaciteiten voor detectie en situationeel bewustzijn op te bouwen en te verbeteren. Daarnaast voorziet het voorstel in het opzetten van een cybernoodmechanisme om de lidstaten te ondersteunen bij de voorbereiding op, de reactie op en het onmiddellijke herstel van significante en grootschalige cyberbeveiligingsincidenten. Verder bevat het voorstel voorschriften met betrekking tot een Europees mechanisme voor de evaluatie van cyberbeveiligingsincidenten.

Achtergrond

Het gebruik van en de afhankelijkheid van informatie- en communicatietechnologieën zijn volgens de Commissie fundamentele aspecten geworden in alle sectoren van economische activiteit. Dit toenemende gebruik en de afhankelijkheid van digitale technologieën verhoogt de blootstelling aan cyberbeveiligingsincidenten en de mogelijke gevolgen daarvan. Tegelijkertijd worden de lidstaten volgens de Commissie geconfronteerd met toenemende cyberbeveiligingsrisico’s en een algemeen complex dreigingslandschap, met een duidelijk risico van een snelle spill-over van cyberincidenten van de ene lidstaat naar de andere.

In de EU-strategie inzake cyberbeveiliging (2020) werd de oprichting van een Europees cyberschild aangekondigd, waarbij de capaciteit voor het opsporen van cyberdreigingen en het delen van informatie in de EU zou worden versterkt door middel van een federatie van nationale en grensoverschrijdende Security Operation Centers (SOC’s). In de gezamenlijke mededeling over cyberdefensie (2022) werd de toezegging opgenomen dat de Commissie een voorstel zou voorbereiden voor een EU-solidariteitsinitiatief op het gebied van cyber. Op 18 april 2023 heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd voor een cybersolidariteitsverordening. Met het voorstel wordt uitvoering gegeven aan de EU-strategie inzake cyberbeveiliging en wordt tegemoet gekomen aan de toezegging uit de gezamenlijke mededeling over defensie.

Inhoud van het voorstel

Het voorstel heeft als doel om de solidariteit op het niveau van de EU te versterken, zodat cyberbeveiligingsdreigingen en -incidenten beter kunnen worden opgespoord, voorbereid en bestreden door middel van de volgende specifieke doelstellingen:

  • de gemeenschappelijke EU-detectie en het situationeel bewustzijn van cyberdreigingen en -incidenten versterken en zo bijdragen tot de Europese technologische soevereiniteit op het gebied van cyberbeveiliging;
  • de paraatheid van kritieke entiteiten in de EU vergroten en de solidariteit versterken door gemeenschappelijke reactiecapaciteiten te ontwikkelen tegen significante of grootschalige cyberbeveiligingsincidenten, onder meer door steun voor incidentenbestrijding beschikbaar te stellen voor derde landen. geassocieerd met het Digitaal Europe-programma;
  • de veerkracht van de EU vergroten en bijdragen tot een doeltreffende respons door het evalueren en beoordelen van significante of grootschalige incidenten, met inbegrip van het trekken van lessen en, in voorkomend geval, aanbevelingen.

Deze doelstellingen worden uitgevoerd door middel van de volgende acties:

  • het opzetten van een pan-Europese infrastructuur van SOC's (Europees cyberschild) om gemeenschappelijke capaciteiten voor detectie en situationeel bewustzijn op te bouwen en te verbeteren;
  • het opzetten van een cybernoodmechanisme om de lidstaten te ondersteunen bij de voorbereiding op, de reactie op en het onmiddellijke herstel van significante en grootschalige cyberbeveiligingsincidenten. Steun voor respons bij incidenten wordt ook beschikbaar gesteld aan Europese instellingen, organen en instanties van de Unie;
  • de instelling van een Europees mechanisme voor de evaluatie van cyberbeveiligingsincidenten om specifieke significante of grootschalige incidenten te evalueren en te beoordelen.

Het Europees cyberschild en het cybernoodmechanisme zullen worden ondersteund door financiering uit het DEP, dat met dit voorstel zal worden gewijzigd om de bovengenoemde acties vast te stellen, te voorzien in financiële steun voor de ontwikkeling ervan en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële steun te verduidelijken.

Meer informatie: