Europese Commissie presenteert een voorstel voor een EU-richtlijn inzake bodemmonitoring

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert een voorstel voor een EU-richtlijn inzake bodemmonitoring

De voorgestelde richtlijn voorziet in de invoering van een coherent kader voor bodemmonitoring dat gegevens oplevert over de gezondheid van de bodem in alle EU-lidstaten. Daarnaast bevat de voorgestelde richtlijn voorschriften met betrekking tot het in kaart brengen en onderzoeken van mogelijk verontreinigde locaties en voor het beheer van verontreinigde locaties.

Achtergrond

Als onderdeel van de Europese Green Deal (2019) heeft de Commissie in 2021 een EU-bodemstrategie voor 2030 vastgesteld. In de EU-bodemstrategie voor 2030 wordt de langetermijnvisie uiteengezet om tegen 2050 alle bodems in gezonde conditie te hebben, bescherming, duurzaam gebruik en herstel van bodems tot norm te verheffen en wordt een combinatie van vrijwillige en wetgevende maatregelen voorgesteld om deze doelstellingen te bereiken.

Op 5 juli 2023 heeft de Commissie, zoals aangekondigd in de EU-bodemstrategie voor 2030, een voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring gepresenteerd. Het voorstel voorziet in de invoering van een coherent kader voor bodemmonitoring dat gegevens oplevert over de gezondheid van de bodem in alle EU-lidstaten.

Inhoud van het voorstel

De voorgestelde richtlijn zal van toepassing zijn op alle bodem in de EU. De EU-lidstaten moeten op hun hele grondgebied bodemdistricten oprichten om de bodems te beheren en de vereisten van de voorgestelde richtlijn na te kunnen leven. De voorgestelde richtlijn bevat criteria die de lidstaten moeten hanteren bij de oprichting van dergelijke bodemdistricten.

De voorgestelde richtlijn beschrijft het algemene monitoringskader op basis van de bodemdistricten, dat ervoor moet zorgen dat de gezondheid van de bodem regelmatig wordt bewaakt. Het beschrijft ook hoe de Commissie de door de lidstaten ondernomen actie inzake bodemgezondheidsmonitoring kan ondersteunen.  

De voorgestelde richtlijn bevat een overkoepelende verplichting voor de lidstaten om een risicogebaseerde aanpak te hanteren voor het in kaart brengen en onderzoeken van mogelijk verontreinigde locaties en voor het beheer van verontreinigde locaties. Alle potentieel verontreinigde locaties moeten worden geïnventariseerd en die locaties moeten worden onderzocht om de aanwezigheid van verontreiniging vast te stellen. De voorgestelde richtlijn bevat verplichtingen met betrekking tot het beheer van verontreinigde locaties.

Meer informatie: