Europese Commissie presenteert een voorstel voor een verordening ter ondersteuning van de productie van munitie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert een voorstel voor een verordening ter ondersteuning van de productie van munitie

Met de voorgestelde verordening wordt beoogd het reactievermogen en de capaciteit van de Europese defensie-industrie te versterken om ervoor te zorgen dat de relevante defensieproducten tijdig in de EU beschikbaar zijn en geleverd worden. Daartoe is in de voorgestelde verordening een kader vastgesteld voor de uitvoering van een reeks specifieke en gerichte maatregelen om de aanpassing van de defensie-industrie aan structurele veranderingen te versnellen.

Achtergrond

Op 20 maart 2023 heeft de Raad van de Europese Unie overeenstemming bereikt over een driedelige aanpak inzake de levering en gezamenlijke aankoop van munitie voor Oekraïne. In de eerste plaats heeft de Raad de lidstaten opgeroepen om dringend grond-grondmunitie en artilleriemunitie aan Oekraïne te leveren, alsook, indien daarom verzocht wordt, raketten. In de tweede plaats riep de Raad de lidstaten op om gezamenlijk munitie aan te kopen en desgevraagd raketten van de Europese defensie-industrie (en Noorwegen) aan te schaffen in het kader van een bestaand project van het Europees Defensieagentschap (EDA) of via aanvullende aankoopprojecten onder leiding van de lidstaten. Het doel van de gezamenlijke aankoop is om de voorraden van de lidstaten aan te vullen en tegelijkertijd de steun aan Oekraïne voort te zetten. Om deze inspanningen te ondersteunen, heeft de Raad passende financiering vrijgemaakt, onder meer via de Europese Vredesfaciliteit (Besluit 2023/810 en Besluit 2023/927).

In de derde plaats heeft de Raad de Commissie opgedragen concrete voorstellen in te dienen om het opvoeren van de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie te ondersteunen, toeleveringsketens veilig te stellen, efficiënte aankoopprocedures te faciliteren, tekortkomingen in productiecapaciteiten aan te pakken en investeringen te bevorderen. Op 3 mei 2023 heeft de Commissie daarom een voorstel voor een verordening ter ondersteuning van de productie van munitie gepresenteerd.

De voorgestelde verordening

Met de voorgestelde verordening wordt beoogd het reactievermogen en de capaciteit van de Europese industriële en technologie defensiebasis (EDTIB) te versterken om ervoor te zorgen dat de relevante defensieproducten tijdig in de EU beschikbaar zijn en geleverd worden. Daartoe is in de voorgestelde verordening een kader vastgesteld voor de uitvoering van een reeks specifieke en gerichte maatregelen om de aanpassing van de industrie aan structurele veranderingen te versnellen.

Bovengenoemd kader steunt op twee pijlers. De eerste pijler bestaat uit maatregelen ter ondersteuning van de industrie in alle toeleveringsketens die verband houden met de productie van relevante defensieproducten in de EU. Met deze maatregelen wordt de EU-defensie-industrie ondersteund bij het vergroten van haar productievolume, het terugdringen van haar leveringstermijnen en het aanpakken van mogelijke knelpunten en/of factoren die de levering en productie van de relevante defensieproducten zouden kunnen vertragen of belemmeren.

De tweede pijler bestaat uit harmonisatiemaatregelen om de beschikbaarheid van de relevante defensieproducten, onderdelen daarvan  en de bijbehorende inputs te identificeren, in kaart te brengen en voortdurend te monitoren. Ook voorziet de tweede pijler in maatregelen tot vaststelling van vereisten om de tijdige en duurzame beschikbaarheid van de desbetreffende defensieproducten in de EU te waarborgen.

Meer informatie: