Europese Commissie presenteert het Digitale kompas naar 2030

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert het Digitale kompas naar 2030

In de in maart 2021 gepresenteerde mededeling zet de Europese Commissie haar visie uiteen over de digitale transformatie van Europa naar het jaar 2030 toe. De Commissie stelt voor om een reeks digitale rechten en beginselen overeen te komen met de lidstaten en om belangrijke digitale meerlandenprojecten op te starten. Daarnaast wil de Commissie een digitaal kompas opstellen dat een robuust governancekader moet bieden om de verdere vooruitgang van de digitale transformatie te monitoren.

Achtergrond

De mededeling “Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium” geeft niet alleen de visie van de Commissie weer, maar ook streefcijfers en trajecten die moeten leiden tot een succesvolle digitale transformatie. Die transformatie is volgens de Commissie ook voor de overgang van de EU naar een klimaatneutrale, circulaire en veerkrachtige economie van essentieel belang. Digitale soevereiniteit, toekomstgericht digitaal beleid, het aanpakken van zwakke punten en het versnellen van investeringen vormen de ambitie van de Commissie.

De mededeling van de Commissie volgt op eerdere oproepen van voorzitter Von der Leyen   om van de komende jaren het “digitale decennium” van Europa te maken. In zijn conclusies van oktober 2020 verzocht de Europese Raad de Commissie om een alomvattend digitaal kompas voor te leggen waarin de ambities van de EU voor 2030 worden uiteengezet. Ook gaf de Commissie in februari 2020 al goedkeuring voor de  digitale strategie .

In de mededeling stelt de Commissie voor om met lidstaten overeenstemming te bereiken over een reeks digitale beginselen, om snel belangrijke meerlandenprojecten op te starten en om een wetgevingsvoorstel op te stellen – het digitale kompas- dat een robuust governancekader biedt om de verdere vooruitgang van de digitale transformatie te monitoren.

Het digitale kompas voor Europa

De Commissie stelt in de mededeling voor om een  digitaal kompas op te stellen waarmee de digitale ambities van de EU voor 2030 concreet worden gemaakt. De digitale ambities kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdpunten:

1)  Digitaal vaardige burgers en hooggekwalificeerde digitale professionals
In 2030 moet ten minste 80 % van alle volwassenen over digitale basisvaardigheden beschikken en moeten er in de EU 20 miljoen ICT-specialisten werken, waaronder een groter aandeel vrouwen;

2)  Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuur
In 2030 zouden alle huishoudens in de EU over gigabitconnectiviteit moeten beschikken en alle bevolkte gebieden 5G-dekking hebben. De productie van geavanceerde en duurzame halfgeleiders en processoren in Europa moet 20 % van de wereldproductie bedragen. In de EU moeten 10.000 klimaatneutrale, goed beveiligde
edge nodes (knooppunten die gegevensverwerking mogelijk maken) worden ingezet. Ook zou Europa zijn eerste kwantumcomputer moeten krijgen.

3)  Digitale transformatie van bedrijven
In 2030 zou drie kwart van de  bedrijven gebruik moeten maken van cloudcomputingdiensten, big data en kunstmatige intelligentie. Meer dan 90 % van de middelgrote en kleine bedrijven zou ten minste een basisniveau van digitale intensiteit moeten bereiken. Het aantal jonge EU-bedrijven met een waarde van 1 miljard dollar moet verdubbelen.

4)  Digitalisering van overheidsdiensten
In 2030 moeten alle belangrijke overheidsdiensten online beschikbaar zijn. Alle burgers moeten toegang hebben tot hun elektronische patiëntendossiers. 80 % van de burgers moet een elektronische ID (eID)-oplossing gebruiken.

De streefcijfers die worden genoemd in de mededeling zijn bedoeld om politiek engagement te creëren en voor de politieke focus van EU-instellingen en lidstaten op gemeenschappelijke doelstellingen. Ze vormen de basis voor de uitvoering, monitoring en follow-up van de inspanningen om de gemeenschappelijke streefcijfers tegen 2030 te halen. Het kompas biedt een gezamenlijke governancestructuur met de lidstaten op basis van een monitoringsysteem met een jaarlijkse rapportage over de vorderingen. De streefcijfers zullen worden vastgelegd in een beleidsprogramma waarover overeenstemming met het Europees Parlement en de Raad moet worden bereikt.

Meerlandenprojecten

De Commissie faciliteert een snelle start van  meerlandenprojecten. Daarbij worden investeringen uit de EU-begroting, de lidstaten en het bedrijfsleven gecombineerd en wordt voortgebouwd op de Europese faciliteit voor herstel en veerkracht in verband met de Covid-pandemie en andere EU-financiering. Lidstaten hebben toegezegd in hun nationale plannen voor herstel en veerkracht ten minste 20 % aan de digitale prioriteit en digitale uitgaven toe te wijzen. Dat sluit aan ook op de digitale component van de  Europese begroting  voor 2021-2027. Tot de mogelijkheden voor meerlandenprojecten behoren onder meer een pan-Europese gekoppelde structuur voor gegevensverwerking en geconnecteerde overheidsdiensten.

Digitale rechten en beginselen voor Europeanen

De rechten en waarden van de EU staan centraal in de mensgerichte EU-benadering van het digitale beleid. Zij moeten volledig tot hun recht komen in de onlineruimte. Daarom stelt de Commissie voor om een  kader met digitale beginselen te ontwikkelen, zoals toegang tot hoogwaardige connectiviteit, voldoende digitale vaardigheden, overheidsdiensten en eerlijke en niet-discriminerende onlinediensten. Meer in het algemeen moet ervoor worden gezorgd dat de rechten die offline gelden ook online volledig kunnen worden uitgeoefend. Deze beginselen zullen worden besproken in een breed maatschappelijk debat en kunnen worden vastgelegd in een interinstitutionele verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Die verklaring zou voortbouwen op en een aanvulling vormen op de  Europese pijler van sociale rechten . Tot slot stelt de Commissie voor om in een jaarlijkse Eurobarometer na te gaan of Europeanen het gevoel hebben dat hun digitale rechten worden geëerbiedigd.

Een digitaal Europa in de wereld

In de mededeling wordt ook erkend dat de digitale transformatie van de EU  wereldwijde uitdagingen met zich meebrengt. De promotie van de digitale agenda van de EU in internationale organisaties en het sluiten van sterke internationale digitale partnerschappen is volgens de Commissie belangrijk. Door interne investeringen van de EU te combineren met de aanzienlijke middelen die in het kader van de nieuwe instrumenten voor externe samenwerking beschikbaar zijn, kan de EU met partners over de hele wereld samenwerken om gemeenschappelijke mondiale doelstellingen te verwezenlijken. De Commissie stelde eerder al voor om een nieuwe  Raad voor handel en technologie tussen de EU en de VS  op te richten. De mededeling wijst tot slot op het belang van investeringen in betere connectiviteit met de externe partners van de EU, bijvoorbeeld door de oprichting van een fonds voor digitale connectiviteit.

Meer informatie