Europese Commissie presenteert mededeling over Europa’s mondiale aanpak op het gebied van onderzoek en innovatie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert mededeling over Europa’s mondiale aanpak op het gebied van onderzoek en innovatie

Met de aanpak beoogt de Europese Commissie de Europese Unie internationaal een leidende rol te geven op het gebied van onderzoek en innovatie. De Commissie zet in de mededeling daarom een strategie uiteen waarmee de EU in internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie openheid, multilateralisme en wederkerigheid nastreeft. Ook beoogt de EU internationale onderzoeks- en innovatiepartnerschappen te ondersteunen, om zo internationale oplossingen te ontwikkelen op het gebied van onder meer vergroening, digitalisatie en gezondheid.

Het gaat om de mededeling over de mondiale aanpak van onderzoek en innovatie van 18 mei 2021. De strategie die in de mededeling uiteen wordt gezet, benadrukt een aantal belangrijke doelstellingen gericht op het versterken van de leidende rol van de EU op dit gebied. Hierbij bestaan twee uitgangspunten. Allereerst streeft de strategie na om een open en op regels en waarden gebaseerde onderzoeks- en innovatieomgeving te realiseren. Ten tweede hecht de strategie veel waarde aan een gelijk speelveld en speelt wederkerigheid bij internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie een grote rol. De Commissie wil de Europese inspanningen op dit gebied nu coördineren, om zo de externe impact van de EU te maximaliseren en de leidende rol van de EU te versterken.

In dit kader stelt de mededeling onder andere de volgende prioriteiten:

  1. Het benadrukken van Europese inzet voor internationale openheid en fundamentele waarden in onderzoek en ontwikkeling

De Commissie stelt als doel om in 2021, samen met de lidstaten, beginselen te ontwikkelen voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Deze beginselen wil zij vervolgens promoten in multilaterale dialogen met partnerlanden en in internationale fora. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het garanderen van academische vrijheid en het ontwikkelen van standaarden voor ethische uitdagingen bij, en integriteit in, onderzoek en innovatie. Ook benadrukt de Commissie het belang van openheid van onderzoeksdata.

  1. EU-inzet voor een internationaal gelijk speelveld en wederkerigheid

Door in te zetten op een internationaal gelijk speelveld en wederkerigheid wil de Commissie een betere balans tussen het EU-belang en internationale samenwerking realiseren. Zij wil zich hiervoor inzetten bij de Wereldhandelsorganisatie en bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom . Naast deze inzet wil de Commissie namens de EU met derde landen onderhandelen over roadmaps die richting geven aan een gelijk speelveld. In deze roadmaps zal de nadruk daarnaast ook liggen op gezamenlijke waarden. De roadmaps zijn niet-bindende instrumenten met meetbare doelstellingen en tijdlijnen voor zowel de EU als de derde landen in kwestie.

Daarnaast wenst de Commissie de strategische belangen van de EU op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te behartigen. Dit onder meer door het aannemen van richtsnoeren om buitenlandse inmenging in Europese onderzoeksinstellingen en in het hoger onderwijs te voorkomen.

  1. Internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie om gezamenlijk mondiale uitdagingen aan te gaan

De Commissie wil dat de EU een leidende rol gaat innemen in de mondiale samenwerking ten aanzien van uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, de digitale transitie, gezondheid en innovatie. Hiertoe benoemt de Commissie een aantal doelen en speerpunten van het EU-handelen op deze gebieden.

Zo wil de Commissie in het kader van het klimaatbeleid multilaterale samenwerking bij onderzoek -en innovatieactiviteiten naar voedselsystemen, energie-technologieën en mariene systemen ondersteunen. Voor het speerpunt digitalisering wil de EU onder meer inzetten op versterking van internationale partnerschappen voor onderzoek naar nieuwe technologieën. Aangaande internationale gezondheid wil de Commissie stappen zetten om mondiale gezondheidssystemen te verbeteren, onder andere door een focus op verbeterde toegang tot medicijnen en opbouw van lokale productiecapaciteit.

  1. Samenwerking met derde landen

Naast multilaterale partnerschappen wil de Commissie dat de EU ook op bilateraal niveau met derde staten en regio’s samenwerkt op het gebied van onderzoek en innovatie. Hierbij kunnen deze derde landen en regio’s onder omstandigheden ook in aanmerking komen voor associatie met het programma Horizon Europa . Het programma Horizon Europa loopt van 2021 tot 2027 en is met een budget van 95.5 miljard euro een belangrijk EU-financieringsprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

Meer informatie