Europese Commissie presenteert nieuwe handelsstrategie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert nieuwe handelsstrategie

De nieuwe handelsstrategie van de Commissie is onder andere gericht op de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het ondersteunen van de groene en digitale transitie, het versterken van de partnerschappen van de EU met derde landen en een verbeterde handhaving van internationale handelsovereenkomsten.

Dit alles volgt uit de Mededeling van de Commissie inzake de evaluatie van het handelsbeleid van 18 februari 2021.

Achtergrond

De Commissie benadrukt in haar mededeling dat de behoefte voor een nieuwe strategie voor het handelsbeleid voortvloeit uit nieuwe interne en externe uitdagingen op het gebied van de handel.

Ten eerste hebben de globalisering, technologische ontwikkelingen en de opbouw van mondiale waardeketens geleid tot efficiëntiewinsten, maar ook tot een toename van de ongelijkheid doordat bepaalde gemeenschappen en personen achterblijven bij de ontwikkelingen. Ten tweede wijst de Commissie op de snelle opkomst van China. In de derde plaats speelt de versnelling van de klimaatverandering een belangrijke rol. Daarom dient het handelsbeleid volgens de Commissie ook in overeenstemming te zijn met de ambities van de Europese Green Deal. Verder benadrukt de Commissie het belang van de digitale transformatie. Tenslotte stelt de Commissie vast dat de bovenstaande ontwikkelingen zijn versneld door de Covid-19-crisis. 

Hieronder wordt ingegaan op kerndoelstellingen en kernacties die in de handelsstrategie van de Commissie zijn vastgelegd.

Kerndoelstellingen

Het handelsbeleid van de EU moet volgens de Commissie op drie kerndoelstellingen gericht zijn:

 • Ten eerste het ondersteunen van het herstel en de fundamentele transformatie van de economie van de EU in overeenstemming met haar groene en digitale doelstellingen. In dat kader moet het handelsbeleid onder meer de Europese Green Deal in al zijn dimensies ondersteunen;
 • Ten tweede betrokken zijn bij het vormgeven van mondiale regels voor een duurzame en eerlijkere globalisering, voornamelijk door de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO);
 • Ten derde het vergroten van de capaciteit van de EU om haar belangen na te streven en haar rechten af te dwingen. Dit houdt onder meer in dat de EU over de juiste instrumenten moet beschikken om werknemers en bedrijven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

Zes gebieden die essentieel zijn voor de wezenlijking van de kerndoelstellingen

Om de drie hierboven beschreven kerndoelstellingen te verwezenlijken zal de Commissie zich richten op zes gebieden. Voor elk van deze gebieden wordt hieronder een aantal kernacties beschreven:

 1. Hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
  • Streven naar de goedkeuring van een eerste reeks hervormingen van de WTO. Zie bijlage I bij de mededeling (EN) voor de standpunten van de EU over de prioriteiten bij de hervorming.
 1. De groene transitie ondersteunen en verantwoordelijke en duurzame waardeketens bevorderen
  • De voortgang bevorderen van initiatieven en acties die klimaat- en duurzaamheidsoverwegingen bij de WTO op de agenda zetten;
  • De G20-partners vragen om toezeggingen inzake klimaatneutraliteit, de samenwerking inzake andere aspecten van de Green Deal, zoals biodiversiteit, duurzaam voedselbeleid, vervuiling en de circulaire economie te versterken en voorstellen om de naleving van de Overeenkomst van Parijs tot een essentiële component van alle toekomstige handelsovereenkomsten te maken;
  • de doeltreffende uitvoering en handhaving van hoofdstukken over duurzame ontwikkeling in EU-handelsovereenkomsten verbeteren;
  • een belangrijk element in het streven naar duurzame en verantwoorde toeleveringsketens is het voorstel van de Commissie inzake duurzame corporate governance, dat onder meer verplichte zorgvuldigheidseisen op het gebied van milieu, mensenrechten en rechten van werknemers omvat. Afhankelijk van de effectbeoordeling zullen hieronder onder meer doeltreffende actie- en handhavingsmechanismen vallen om ervoor te zorgen dat voor gedwongen arbeid geen plaats is in de waardeketens van EU-ondernemingen
 1. De digitale transitie en handel in diensten ondersteunen
  • streven naar de spoedige sluiting van een ambitieuze en brede WTO-overeenkomst inzake digitale handel met onder meer regels over gegevensstromen en bepalingen ter versterking van het consumentenvertrouwen;
  • onderzoeken of het mogelijk is op regelgevingsgebied nauwer samen te werken met gelijkgezinde handelspartners als het gaat om kwesties die van belang zijn voor de digitale handel.
 1. De regelgevende impact van de EU versterken
  • een nauwer trans-Atlantisch partnerschap voor de groene en de digitale transformatie van onze economieën ontwikkelen.
 1. De partnerschappen van de EU met buurlanden, uitbreidingslanden en Afrikaanse landen versterken
  • de economische en handelsbetrekkingen met andere landen in Europa verdiepen, met inbegrip van de Westelijke Balkan en landen die diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten met de EU hebben gesloten., Daarbij dient bijzondere aandacht uit te gaan naar nauwere samenwerking op regelgevingsgebied ter ondersteuning van de groene en de digitale transitie;
  • De handels- en investeringsbetrekkingen moderniseren met de landen van het zuidelijk nabuurschap die een nauwere integratie met de Europese Unie willen;
  • De samenwerking met Afrikaanse landen versterken door:
   • de verbetering van de politieke dialoog en de samenwerking met de Afrikaanse Unie en haar leden
   • de verdieping en verbreding van haar bestaande handelsovereenkomsten met Afrikaanse regionale economische gemeenschappen en de versterking van de duurzaamheidsdimensie ervan;
   • het verder onderzoeken van de mogelijkheid om de banden en synergiën tussen verschillende handelsregelingen met Afrikaanse landen te versterken, bijvoorbeeld met meer geharmoniseerde oorsprongsregels in de handel met de EU;
   • het nastreven van overeenkomsten over duurzaam investeren met Afrika.
 1. De nadruk van de EU op de uitvoering en handhaving van handelsovereenkomsten versterken en een gelijk speelveld waarborgen
  • streven naar consolidatie van de partnerschappen van de EU met belangrijke groeiregio’s – in de regio Azië-Stille Oceaan en Latijns-Amerika – door de voorwaarden te scheppen voor het afronden van de onderhandelingen en het ratificeren van nog openstaande bilaterale overeenkomsten;
  • werken aan de verdere versterking van de instrumenten van de EU om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden en Europese ondernemingen en burgers tegen oneerlijke handelspraktijken te beschermen, onder meer door een antidwanginstrument voor te bereiden. Daarnaast zal de Commissie de mogelijkheden voor een EU-strategie voor exportkredieten onderzoeken;
  • nieuwe online-instrumenten ontwikkelen om bedrijven in de EU, met name kleine en middelgrote ondernemingen, te ondersteunen.

Meer informatie: