Europese Commissie presenteert nieuwe regels om de transparantie in de sector van de kortetermijnverhuur te bevorderen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert nieuwe regels om de transparantie in de sector van de kortetermijnverhuur te bevorderen

De nieuwe voorgestelde regels zullen bijdragen tot meer transparantie met betrekking tot de identificatie en de activiteiten van de verhuurders van kortetermijnaccommodatie en de regels waaraan zij moeten voldoen. Daarnaast zullen de regels de registratie van de verhuurders vergemakkelijken. Verder beogen de nieuwe regels de uitwisseling van gegevens tussen onlineplatforms en overheidsinstanties te stroomlijnen.

Achtergrond

Kortetermijnverhuur van accommodatie (STR's) wordt een steeds belangrijker onderdeel van de toeristische sector. STR's worden in toenemende mate gereguleerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Overheidsinstanties hebben ook maatregelen genomen om de transparantie van STR's te vergroten, bijvoorbeeld door registratieverplichtingen voor verhuurders in te voeren (zodat overheidsinstanties weten welke verhuurders wat aanbieden) en door online platforms te verzoeken gegevens over verhuurders en hun activiteiten te delen.

Talrijke en uiteenlopende gegevensverzoeken van overheidsinstanties vormen een zware belasting, met name voor platforms die grensoverschrijdend actief zijn. Dit belemmert hun vermogen om op de hele interne markt STR-diensten aan te bieden. Overheidsinstanties hebben ook moeite om op efficiënte wijze betrouwbare gegevens te verkrijgen - wat op zijn beurt hun inspanningen belemmert om passende en evenredige beleidsreacties op de toename van het aantal STR's te ontwikkelen. Moeilijkheden bij het delen van gegevens worden veroorzaakt door:

  • inefficiënte en uiteenlopende registratieregelingen die door overheidsinstanties worden beheerd (die daardoor niet op efficiënte wijze identificatiegegevens voor hosts en listings kunnen verkrijgen);
  • een gebrek aan doeltreffende en afdwingbare rechtskaders, normen en instrumenten om gegevens te delen tussen platforms en overheidsinstanties;
  • het ontbreken van een passend rechtskader voor transparantie en het delen van gegevens.

Tegen die achtergrond heeft de Europese Commissie op 7 november 2022 een voorstel voor een verordening inzake het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot diensten voor de kortetermijnverhuur van accommodatie gepresenteerd.

Inhoud van het voorstel

De nieuwe voorgestelde regels zullen:

  • de registratieverplichtingen voor de verhuurders en hun huurwoningen voor kortetermijnverhuur harmoniseren wanneer deze door de nationale autoriteiten worden ingevoerd: registratieregelingen moeten volledig online beschikbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Er moet soortgelijke relevante informatie over de verhuurders en hun accommodaties worden vereist, namelijk het “wie”, “wat” en “waar” ervan. Bij de registratie moeten de verhuurders een uniek registratienummer toegewezen krijgen;
  • de regels verduidelijken om ervoor te zorgen dat de registratienummers worden weergegeven en gecontroleerd: de onlineplatforms zullen verhuurders in staat moeten stellen om hun registratienummers op de platforms weer te geven. Zij moeten ook steekproefsgewijs controleren of de verhuurders zich registreren en de juiste nummers vermelden. De overheidsinstanties kunnen registratienummers opschorten en platforms vragen om publicaties van niet-conforme verhuurders te verwijderen;
  • de uitwisseling van gegevens tussen onlineplatforms en overheidsinstanties stroomlijnen: de onlineplatforms zullen eenmaal per maand automatisch gegevens over het aantal overnachtingen en over gasten met overheidsinstanties moeten delen. Er komen eenvoudigere rapportagemogelijkheden voor kleine en microplatforms. De overheidsinstanties zullen deze gegevens kunnen ontvangen via nationale “centrale digitale toegangspunten”. Dit zal een goed gerichte beleidsvorming ondersteunen;
  • het hergebruik van gegevens in geaggregeerde vorm toestaan: de gegevens die in het kader van dit voorstel worden gegenereerd, zullen worden geaggregeerd en worden opgenomen in de toerismestatistieken van Eurostat en als input dienen voor de komende Europese gegevensruimte voor toerisme. Deze informatie zal de ontwikkeling van innovatieve diensten die verband houden met toerisme, ondersteunen;
  • een doeltreffend uitvoeringskader tot stand brengen: de lidstaten zullen toezicht houden op de uitvoering van dit transparantiekader en passende sancties vaststellen voor niet-naleving van de verplichtingen van deze verordening.

Meer informatie: